NEWS
Memorandum of understanding enacted between MASAK ...
Memorandum of understanding enacted between MASAK ...
Memorandum of understanding between Financial Inte...
Memorandum of understanding between MASAK and Dani...
Memorandum of understanding between MASAK and Turk...
Memorandum of understanding between MASAK and Tuni...
Memorandum of understanding between MASAK and Fina...
Memorandum of understanding between MASAK and Fina...
Memorandum of understanding between MASAK and Phil...
Memorandum of understanding between MASAK and Fina...
Memorandum of understanding between MASAK and Fina...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
Press Review for panel 'Struggle Concepts Against Economic Crimes and Turkey', 09.01.2013
 

MASAK ve Gazi Üniversitesinin ortaklaşa düzenlediği ‘Suç Ekonomisi, Mücadele Yöntemleri ve Türkiye Değerlendirmesi’ konulu Panel, 9 Ocak 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonunda yapıldı.

 

MASAK ve Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ortaklaşa düzenlediği “Suç Ekonomisi, Mücadele Yöntemleri ve Türkiye Değerlendirmesi” konulu panel, 9 Ocak 2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Rektörlük Binası Mimar Kemaleddin Salonunda yapıldı. Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK, İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI ile çok sayıda konuğun katıldığı Panel’in açış konuşmasını yapan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman BÜYÜKBERBER’in ardından söz alan MASAK Başkanı Mürsel Ali KAPLAN, “suç ekonomisi sadece ulusal düzeyde değil, aynı zamanda küresel düzeyde sorun teşkil eden ve gittikçe artan, mücadele edilmesi de zorunluluk arzeden bir boyut kazanmıştır” dedi.

Küresel düzeyde dolaşan yasa dışı sermaye akımlarının, dünya gayrisafi hasılasının %2’si ila %5’i arasında olduğunu, bu tutarın 2011 yılı hesaplamalarına göre 1,5 ila 4 trilyon ABD dolarına tekabül ettiğini söyleyen Sayın KAPLAN, FATF hesaplamaları doğrultusunda da suç gelirinin %50 ila %70’inin aklamaya tabi tutulduğunu ifade etti.

Konuşmasında suç ekonomisi ve mücadele yöntemleri konusunda bilgi veren Sayın KAPLAN, suça konu eşyanın ve suçu işleyen kişi ve organizasyonun takip ve kontrolü yanında, paranın suçla bağlantısına ilişkin geriye, yani paranın kaynağına ve paranın suça ve teröre aktarılmasına ilişkin ileriye dönük takip ve kontrolünün, önleyici tedbirler açısından önemli olduğu kadar, bastırıcı ve caydırıcı tedbirler açısından da önemli olduğunu vurguladı.

“Saydamlık”, “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” gibi kavramlar açısından bakıldığında, kirli para ile mücadele edilip paranın steril hale getirilmesinin önem arzettiğini ifade eden Sayın KAPLAN konuşmasında;

“Birleşmiş Milletler Viyana, Palermo ve Newyork sözleşmeleri, Avrupa Konseyi direktif ve tavsiye kararları ile 1989 yılında OECD bünyesinde kurulan FATF’ın tavsiye kararları ile belirgin hale gelen mevzuat, kurumsal yapı ve altyapı çalışmalarıyla, küresel düzeyde suç ekonomisi konusunda önemli mesafeler alınmıştır.

Bu anlamda, Başkanlığımız görev ve yetkileri doğrultusunda, gerek ulusal gerekse uluslararası çalışmalarla ekonomi içerisindeki kirli paranın, bir başka deyişle kara paranın suçla bağlantısını tespit ve takibe, önlenmesine yönelik çalışmalar yapılmakta ve hukuken delillendirme çalışmalarında adli ve kolluk güçlerine etkin ve sonuca matuf katkı verilmektedir.

Mali istihbarat ve araştırma birimi olarak Başkanlığımız, bu noktada, istihbarat birimleriyle, kolluk güçleriyle ve cumhuriyet savcılarıyla sıkı bir işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Aldığımız olumlu sonuçlar bizi daha da cesaretlendirmektedir.” dedi.

Konuşmasının sonunda MASAK Başkanlığına gösterilen yapıcı ve proaktif katkılara teşekkür eden Sayın KAPLAN, suç ekonomisiyle mücadelede maksimum verim ve sonuç almak için daha çok işbirliğinin şart olduğunu vurguladı.

MASAK Başkanı Mürsel Ali KAPLAN’dan sonra söz alan Adalet Müsteşarı Birol ERDEM, suç ekonomisi ile mücadelede klasik mücadele yöntemlerinden oldukça farklı yöntemlerin kullanılması gerektiğini ve mücadelede özellikle istihbarat, kolluk ve mali denetim mekanizmaları gibi önleyici tedbirlerin çok önemli olduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK Panel’de yaptığı konuşmasında; örgütlü suçların tamamına yakınının gelir elde etmek için yapıldığını, örgütlü suçların sadece ülkemizin sınırları ile kalmadığını, ciddi bir şekilde uluslararasılaşma sürecinde olduğunu belirterek Türkiye'nin gerek ulusal gerekse uluslararası bazda sıkı işbirliğine ihtiyacı bulunduğunu söyledi.

Suç ekonomisi ile kayıt dışı ekonominin örtüştüğünü ifade eden Sayın Şimşek, bu konuyla mücadelede son derece kararlı olduklarını vurguladı. Suç gelirlerinin, suç örgütlerini ve terör örgütlerini beslediğini ve kuvvetlendirdiğini söyleyen Şimşek, terör örgütlerinin yurtiçi ve yurtdışındaki propaganda, silahlı faaliyetleri ve lojistik desteğini sürdürebilmeleri için gerekli olan ulusal ve uluslararası mali kaynakların mutlaka kurutulması gerektiğini ifade etti.


Sayın ŞİMŞEK konuşmasında;

“Bu konuda özellikle terör örgütlerinin finansmanında uyuşturucu gelirlerinin ağırlığı, narko terör kavramını dahi son yıllarda gündeme getirmiş ve uyuşturucunun yanı sıra silah, göçmen kaçakçılığı gibi illegal faaliyetler aklama suçuyla terörün finansmanının kesişme noktasını oluşturmuştur. Suç örgütlerini bu gelirden mahrum etmek ve örgütsel yapılarını ortadan kaldırmak için suç unsuru, suçu işleyen kişilerin takip ve kontrolünün yanı sıra örgütsel oluşuma neden olan para ve fon hareketlerinin takibi ve kontrolü, hatta müsaderesi çok büyük önem kazanmaktadır” dedi.

Terör örgütlerini besleyen finansman kaynaklarının sadece yasa dışı kaynaklarla elde edilmediğini, hem yasal hem de yasadışı gelirlerin söz konusu olduğuna vurgu yapan Şimşek, bu anlamda MASAK'ın faaliyetlerinin büyük önem kazandığını ifade etti. Bu kapsamda, son yıllarda şüpheli işlemlerin bildirilmesi ve müşterinin tanınması konusunda önemli mesafeler katedildiğini söyleyen Sayın Şimşek, 2011 yılında 9 bin 179 adet olan şüpheli işlem bildirim sayısının, 2012 yılında 15 bin 294 adete yükseldiğini bildirdi. Sayın Şimşek, aklama suçu işlediği gerekçesiyle de 177 kişi hakkında suç duyusu yapıldığını söyledi.

Sayın Şimşek, yine aklama suçuna ilişkin yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda, terörün finansmanı suçu açısından yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları sonucunda toplam 987 gerçek ve tüzel kişi hakkında ilgili kurumlarla bilgi paylaşımında bulunulduğunu ifade etti.

Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’ten sonra söz alan İçişleri Bakanı İdris Naim ŞAHİN konuşmasında, suç ekonomisinin ülkenin öncelikli sorunlarından terörle mücadele başta olmak üzere kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele gibi birçok suç türüne karşı yürütülen çalışmalarda önemle üzerinde durulması gereken alanlardan biri olduğunu söyleyerek, bu tür suçlarla mücadelenin kurumsallaşma, uzmanlaşma ve suçla mücadelede strateji geliştirmeyle mümkün olduğunu ifade etti.

Sayın ŞAHİN, kolluk kuvvetlerinin kaçakçılık ve terörle mücadele alanlarında son zamanlarda yürüttüğü başarılı çalışmalarla suç ve terör örgütlerinin finans kaynaklarının kesildiğini, faaliyetlerinin sekteye uğratıldığını, toplum yapısı ve ülke ekonomisini çürüten her türlü illegal yapılanmaların çökertildiğini, kanun düzenini bozmaya yönelik pek çok suçun asgari düzeye indirildiğini belirtti.

Organize suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğine de önem verdiklerini vurgulayan Sayın ŞAHİN, 89 ülkeyle terörizm, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçlarla mücadele alanlarında işbirliğini öngören ikili anlaşma ve protokoller imzaladıklarını söyledi.

Panel açışında son sözü alan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI, ekonomik alanda işlenen suçların, terör gibi kitlesel suçların temel kaynaklarından biri olduğunu, bu nedenle ekonomik alandaki suçların kendi oluşturduğu suç kapsamının yanı sıra diğer suçlarla da örtüştüğü alanlar bakımından daha dikkatle üzerinde çalışılması, engellenmesi gereken konular ve alanlar olduğunu ifade etti.

Toplumsal suçları önlemenin yollarından birinin de onların ekonomik kaynaklarını kurutmak olduğunu söyleyen Sayın YAZICI, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, ekonomik suç örgütleriyle ve faaliyetlerini kayıt dışı yürüten kesimlerle, teknolojinin de imkanlarını kullanarak etkin bir mücadele sürdürdüğünü vurguladı.

Panel açış konuşmalarının ardından, oturum başkanlığını Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU’nun yaptığı panele geçildi. Panelde MASAK Başkan Yardımcısı Faruk ELİEYİOĞLU, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İzzet ÖZGENÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Zeki YILDIRIM, Gümrük Muhafaza Genel Müdür Yardımcısı Mehmet AKILLI ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Sezgin YILDIZHAN tarafından sunumlar gerçekleştirdi.