AKLAMA SUÇU İNCELEMESİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi                                   :

05/02/2010

Resmi Gazete Sayısı                                   :

27484

MADDE 1 – 3/7/2007 tarihli ve 2007/12454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Başkanlık, aklama ve terörün finansmanı suçu kapsamında kendisine intikal ettirilen kararlar ve alınan bildirimlerden hareketle, aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sisteminin etkinliğini ölçmeye yönelik oluşturulacak istitistiki verileri yayımlamaya yetkilidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.