İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN:

KONTROLLÜ TESLİMAT UYGULAMASI ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
RG. 15 Eylül 1997 / 23111


BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeliğin amacı kontrollü teslimat esas ve usulleri ile uygulanmasını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik, kontrollü teslimat uygulaması sırasında yapılacak işlemler ile izlenecek yol ve yöntemleri kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 13/11/1996 tarih ve 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15'inci maddesine dayanılarak çıkarılmıştır.

Tanımlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

Başkanlık: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını veya Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Daire Başkanlığını,

Cumhuriyet Başsavcılığı: Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığını,

Kontrollü Teslimat: Suç faillerinin belirlenmesi, her türlü delilin tespiti, toplanması, kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen mal veya fonların müsaderesi amacıyla, yurt içinde dağıtılacak veya yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak veya Türkiye'de hazırlanarak yurt dışına götürülecek veya Türkiye'den transit geçecek, uyuşturucu ve psikotrop maddeler, 1988 tarihli Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Eki I ve II Numaralı Tablolar ile bu tablo değişikliklerinde yer alan maddelerin ve bunlara bağlı fonlar veya karapara veya karaparaya kaynaklık edecek diğer her türlü kaçak veya kaçak olmasından şüphe edilen eşyanın yetkili makamlarının bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

Kontrollü Giriş: Yurt dışından Türkiye'ye getirilerek dağıtılacak kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında girişini,

Kontrollü Geçiş: Türkiye'den transit geçecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında geçişini,

Kontrollü Çıkış: Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında çıkışını,

Yurtiçi Kontrollü Teslimat: Ülke içinde hazırlanarak ülke sınırlarını terk etmeden ülke içinde bir yerden başka bir yere götürülecek kontrollü teslimata konu kaçak mal veya fonların yetkili makamların bilgisi ve denetimi altında nakillerini,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM
Kontrollü Teslimat


BİRİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Şartları

Kontrollü Teslimatın Şartları
Madde 5-
Kontrollü teslimatın uygulanabilmesi için;

a) Kontrollü teslimat kapsamına giren kaçakçılık faaliyetinin çok ciddi organize edilmiş olması,
b) Organizatörlerin, sermayedarların ve şebeke elamanlarının ortaya çıkarılması ve bunlar hakkında bütün delillerin tespiti için başka bir imkan bulunmaması,
c) Mal veya fonların gideceği son yere kadar herhangi bir boşluğa meydan vermeyecek şekilde denetimin sağlanabilmesi,
d) Kontrollü teslimat uygulamaya yeterli zamanın bulunması,
e) Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

1- Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceği ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesi,

2- Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunun taahhüt edilmiş olması,

zorunludur.

İKİNCİ BÖLÜM
Kontrollü Teslimat Kararı

Kontrollü Teslimat Talebi ve Kararı
Madde 6- Başkanlıklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki şartların gerçekleşmesi halinde kontrollü giriş, geçiş ve çıkış ile yurtiçi kontrollü teslimat kararının alınması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yürütmeye yetkilidir.

Başkanlıklardan:
a) Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Emniyet birimlerinin,
b) Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık Daire Başkanlığı Jandarma birimlerinin,

Kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı;

a) Kontrollü teslimata konu olan mal veya fonun bulunduğu yerin,
b) Bu yer belli değil ise kontrollü teslimat talep eden kuruluşun bulunduğu yerin polis veya jandarma görev bölgesinde bulunmasına göre,

kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ilgili Başkanlığa yapar. Başkanlık da ivedi olarak Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.

Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Gümrük Müsteşarlığının merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile Mali Suçları Araştırma Kurulu birimleri bu maddenin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki şartları dikkate almadan Başkanlıklardan birine kontrollü teslimat kararına ilişkin yazılı taleplerini ivedi olarak iletebilirler.

Cumhuriyet Başsavcılığı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen şartların varlığı halinde evrak üzerinde yapılacak inceleme üzerine ivedi olarak kontrollü teslimata karar verir.

Yabancı Ülkelerin Talepleri 
Madde 7-
Yabancı ülkelerin kontrollü teslimat talepleri hakkında karar vermeye Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi yetkilidir. Ancak karaparanın kontrollü teslimatına ilişkin yabancı ülke talepleri hakkında karar vermeye Ankara Sulh Ceza Mahkemesi yetkilidir. 

Yabancı Ülkelerin Taahhütleri 
Madde 8-
Türkiye'de hazırlanarak yurtdışına götürülecek veya transit geçecek her türlü kaçak mal veya fonlar için ayrıca;

a) Kontrollü teslimat yönteminin boşluksuz işleyeceğinin ve failler hakkında kovuşturma ve soruşturma açılacağının talep eden Devlet tarafından garanti edilmesine,
b) Kontrollü teslimat uygulamasının sona erdiği, Türk vatandaşlarının yakalandığı ülke devleti tarafından Türk vatandaşları ile kontrollü teslimata konu mal veya fonlar ile bunların naklinde kullanılan araçlar ile karaparanın iadesi hususunda yabancı ülkelerin taahhütlerinin alınmasına,

yönelik girişimler ilgili Başkanlık tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kontrollü Teslimatın Uygulanması

Kontrollü Teslimatın Uygulanması ve Uygulamaya Son Verilmesi
Madde 9-
Kontrollü teslimat kararının Cumhuriyet Başsavcılığınca verilmesini müteakip kontrollü teslimat uygulaması ilgili Başkanlıkça veya Başkanlığın uygun göreceği birimlerce yürütülür ve kontrollü teslimat uygulaması sırasında kullanılacak yöntemler kontrollü teslimatı uygulayan birim tarafından belirlenir.

İzleme ve gözleme işleminin tehlikeye düşmesi veya kontrollü teslimat uygulamasına devam edilmesi halinde, delillerin kaybolması veya sanıkların elden kaçırılması ihtimalinin ortaya çıkması durumunda, mahkeme kararı gerekmeksizin kontrollü teslimatı uygulayan birim amiri tarafından kontrollü teslimat uygulamasına son verilir ve derhal Başkanlığa bilgi verilir.
Kontrollü Teslimat Uygulamasına Son Verilmesinde Yetkili Mahkeme
Madde 10- Kontrollü teslimat uygulamasında yetki, kontrollü teslimat uygulamasına son verilen yer mahkemesine aittir. Kontrollü teslimat uygulaması Türk mahkemelerinin yargı yetkisini ortadan kaldırmaz.

Kontrollü Teslimat Uygulamasında Koordinasyon 
Madde 11-
Gerek yurtiçi kontrollü teslimat, gerekse kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili kuruluşlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon ilgili Başkanlık tarafından yürütülür. Diğer taraftan, polis ve jandarma birimleri arasında kontrollü teslimat uygulamasına ilişkin koordinasyon her iki Başkanlıkça bilgi alış verişi ve teknik işbirliği şeklinde sağlanır. Görevlilere, bu uygulama sırasında kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce her türlü yardım ve kolaylık sağlanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler

Yurtdışı Görevlendirme
Madde 12-
Kontrollü giriş, geçiş ve çıkışlarda, ilgili ülkelerin talebi veya kontrollü teslimatın izlenmesine, gözlenmesine veya soruşturulmasına yardımcı olmak amacıyla kontrollü teslimatı uygulayan birimin veya yetkili mahkemenin gerekli görmesi halinde ilgili Bakanlıkça yurtdışında geçici görevlendirme yapılabilir. Yurtdışı görevlendirmeler 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Yürürlük
Madde 13-
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 
Madde 14-
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.