Resmi Gazete Sayısı  :

27033

Resmi Gazete Tarihi  :

23.10.2008

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI

ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE

ARNAVUTLUK MALİYE BAKANLIĞI, KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL

İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

 

 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Arnavutluk Maliye Bakanlığı, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi Genel Müdürlüğü - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

            1 – Amaç

            (1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

            (2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

            2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

            (1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

            (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

            (b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

            (c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

            (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

            3 – Bilginin Kullanımı

            (1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

            (2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

            (3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

            4 – Gizlilik

            (1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

            5 – Talebin Reddi

            (1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

            6 – Prosedür

            (1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

            (2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

            7 – Değişiklikler

            (1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

            8 – Fesih

            (1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

            (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

            9 – Yürürlük Tarihi

            (1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

            Bu Mutabakat Muhtırası 14 Temmuz 2008 tarihinde Ankara'da ve 21 Temmuz 2008 tarihinde Tiran'da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

 

            Türkiye Cumhuriyeti, Maliye                       Arnavutluk Maliye Bakanlığı,

            Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma                Karaparanın Aklanmasının

            Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına             Önlenmesi Genel Müdürlüğü adına

            Adnan ERTÜRK                                        Arben DOÇI

            Başkan                                                      Başkan

 

 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TÜRKİYE

AND

MINISTRY OF FINANCE, THE GENERAL DIRECTORATE FOR THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING OF ALBANIA

CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

 

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) of Republic of Türkiye and Ministry of Finance, The General Directorate For The Prevention of Money Laundering of Albania hereafter referred to as “Authorities” have reached the following understanding to facilitate the exchange of information on money laundering, terrorism financing and related criminal activity, in a spirit of cooperation and mutual interest, on the basis of reciprocity and within the framework of each Authority's domestic legislation.

1 – Purpose

(1) The Authorities will cooperate by providing to each other, spontaneously or upon request, information which may assist in the analysis, investigation and prosecution of persons suspected of having engaged in money laundering, terrorism financing and related criminal activity.

(2) The cooperation and exchange of information between the Authorities shall take place in accordance with the domestic legal system.

2 – Justification of a Request

(1) Each request shall, to the extent allowed by domestic legislation, be accompanied by:

(a)      A brief statement of the relevant facts known to the requesting Authority,

(b)All available subject identifying data,

(c)      All available information concerning suspected crimes, charges, if any,

(d)The reason for the request and the purpose for which the information will be used,

3 – Use of Information

(1) The information or documents obtained from the respective Authorities will not be disseminated to any third party, nor be used for administrative, prosecutoral or judicial purposes without prior consent of the disclosing Authority.

(2) The Authorities will not permit the use or release of any information or document obtained from the respective Authorities for purposes other than those stated in this Memorandum, without the prior consent of the disclosing Authority.

(3)In case of any change in the predicate offences for money laundering, money laundering and terrorism financing offences, the situation shall be notified to the other respective Authority promptly.

4 – Confidentiality

(1) The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving Authority for similar information from national sources.

5 – Refusals

(1) Requests may be refused if assistance would be contrary to the domestic legal system, international agreements or to national security. The requesting Authority shall be informed of the reason for refusal.

6 – Procedures

(1) The Authorities will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.

Communication between the Authorities shall take place in English.

7 – Amendments

(1) This Memorandum may be amended at any time by mutual consent. The Authorities will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

8 – Termination

(1) This Memorandum is revocable at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other Authority.

(2) The obligations stipulated in Article 3(1) & 3(2) and Article 4 of this Memorandum of Understanding shall continue to bind the Authorities notwithstanding the termination of the Memorandum of Understanding.

9 – Effective Date

(1) The Authorities will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.

This Memorandum signed on 14 July 2008 inAnkara and on 21 July 2008 in Tirana as two copies made in English language which are considered original copies.

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) of Republic of Türkiye

For Ministry of Finance, The General Directorate For The Prevention of Money Laundering of Albania

Adnan ERTÜRK

President

Arben DOÇI

Head