Resmi Gazete Sayısı  :

27097 (4. Mükerrer)

Resmi Gazete Tarihi  :

31.12.2008

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU

BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE ROMANYA KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ

VE DENETİMİ ULUSAL BİRİMİ ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN

FİNANSMANI İLE İLGİLİ MALİ İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE

DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Romanya Karaparanın Aklanmasının Önlenmesi ve Denetimi Ulusal Birimi- bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1-  Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2-  Talebin Gerekçelendirilmesi

(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:

(a)    Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

(b)    Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

(c)    Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

(d)    Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3-  Bilginin Kullanımı

(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

(3) Aklama suçunun öncül suçları ile karapara aklama ve terör ile ilgili suçlarda herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

4-  Gizlilik

(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgi, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.

5-  Talebin Reddi

(1) Yardımlaşma, ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise bilgi talebi reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

6-  Prosedür

(1) Talepte bulunacak Yetkili Makam diğer Yetkili Makama talebini iletirken aşağıdaki iletişim araçlarından birini kullanacaktır:

(a)   Egmont Güvenlik Ağı üzerinden elektronik posta veya

(b)   Aslı imzalanmış olarak yazılı (diplomatik kanalla)

(c)   Bilgi iletiminin güvenli koşullarda gerçekleşmesini sağlayarak Yetkili Makamlar tarafından karşılıklı olarak kararlaştırılmış diğer kanallar.

(2)   Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7-  Değişiklikler

(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile Muhtıraya ek bir belge akdedilerek, Muhtıranın yürürlüğe girmesine ilişkin öngörülen prosedüre uymak suretiyle Yetkili Makamlarca her zaman değiştirilebilir.

8-  Fesih

(1) Bu Mutabakat Muhtırası herhangi bir Yetkili Makam tarafından her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamın yazılı bildirimi almasından itibaren yürürlüğe girecektir.

(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

9- Yürürlük Tarihi

(1) Bu Mutabakat Muhtırası Muhtıranın yürürlüğe girmesine ilişkin gerekli iç prosedürlerin tamamlanması üzerine Yetkili Makamların birbirini diplomatik kanal ile bilgilendirmek suretiyle son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası 10 Ekim 2008 tarihinde Ankara'da ve 26 Eylül 2008 tarihinde Bükreş'te iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır (İngilizce olarak mutabık kalınan metin sahih metindir ve her bir Yetkili Makam metnin kendi diline tercümesinden sorumlu olacaktır).

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı,  Romanya Karaparanın
Mali Suçları Araştırma Kurulu BaşkanlığıAklanmasının Önlenmesi ve
(MASAK) adına Denetimi Ulusal Birimi adına

ADNAN ERTÜRK

ADRIANA LUMINITA POPA
Başkan   Başkan