Resmi Gazete Sayısı  :

26722

Resmi Gazete Tarihi  :

06.12.2007

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI

ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) İLE ENDONEZYA CUMHURİYETİ,

FİNANSAL İŞLEM BİLDİRİM VE ANALİZ MERKEZİ (INTRAC)

ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI

İLE İLGİLİ MALİ İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE

DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Endonezya Cumhuriyeti, Finansal İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (INTRAC) - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmayı istemektedirler.

Bu amaçla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1 - Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, soruşturma ve kovuşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 - Talebin Gerekçelendirilmesi

(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından bilinen olaya ilişkin olguların kısa bir açıklaması,

(b) Konuyu tanımlayan tüm mevcut bilgiler,

(c) Şüphelenilen suçlara ve varsa suçlamalara ilişkin tüm mevcut bilgiler,

(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3 - Bilginin Kullanımı

(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya doküman bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturmaya yönelik veya yargısal amaçlar için kullanılmayacaktır.

(2) Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen herhangi bir bilgi ancak Endonezya için Ek-I'de, Türkiye için Ek-II'de sıralanan belirli suç faaliyetlerinden (öncül suçlardan) kaynaklanan karapara aklama ile bağlantılı olduğunda hukuka uygun olarak kullanılabilir.

(3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

(4) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen bir bilgi veya dokümanın, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

4 - Gizlilik

(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasında elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

5 - Talebin Reddi

(1) Talebin yerine getirilmesi ulusal yasal sisteme, uluslararası anlaşmalara veya iç güvenliğe aykırı ise, bilgi talep edilen Yetkili Makam talebi reddedebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

6 - Prosedür

(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7 - Değişiklikler

             (1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 - Fesih

(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(4) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler, Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

9 - Yürürlük Tarihi

(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasına dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası 8 Ağustos 2007 tarihinde Ankara'da ve 13 Ağustos 2007 tarihinde Jakarta'da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

            

             Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma                                                               Endonezya Finansal İşlem

             Kurulu (MASAK) adına                                                                                          Bildirim Merkezi (INTRAC) adına

 

             Dr. Genç Osman YARAŞLI                                                                                    Dr. Yunus HUSEIN

             Başkan                                                                                                                     Başkan

 

 

EK - I

 

Endonezya Karapara Aklama ile Mücadele Kanununun amaçları bakımından para veya diğer malvarlığı aşağıdaki suç faaliyetlerinden kaynaklandığında yasa dışıdır:

             a. Yolsuzluk;

             b. Rüşvet;

             c. Mal kaçakçılığı;

             d. İşçi kaçakçılığı;

             e. Göçmen kaçakçılığı;

             f. Bankacılık suçları;

             g. Sermaye piyasası suçları;

             h. Sigorta suçları;

             i. Uyuşturucu;

             j. Psikotropik maddeler;

             k. İnsan ticareti;

             l. Yasa dışı silah ticareti;

             m. Adam kaçırma;

             n. Terörizm;

             o. Hırsızlık;

             p. Zimmet;

             q. Dolandırıcılık;

             r. Parada sahtecilik;

             s. Kumar;

             t. Fuhuş;

             u. Vergi suçları;

             v. Orman suçları;

             w. Çevre suçları;

             x. Denizcilik alanındaki suçlar;

             y. 4 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren diğer suçlar.

 

 

 

EK - II

Türk Ceza Kanununa göre, alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlar öncül suç olarak tespit edilmiştir. Bu tespite göre Türk hukukundaki temel öncül suç kategorileri aşağıdaki gibidir:

 

             - Organize suç örgütüne katılma, haraç, şantaj,

             - Terörizm, terörizmin finansmanı dahil,

             - İnsan ticareti, göçmen kaçakçılığı,

             - Cinsel istismar, çocukların cinsel istismarı dahil,

             - Uyuşturucu kaçakçılığı ve psikotrop maddelerin yasa dışı ticareti,

             - Yasa dışı silah ticareti,

             - Çalıntı ve diğer eşyaların yasa dışı ticareti,

             - Yolsuzluk ve rüşvet,

             - Dolandırıcılık,

             - Parada sahtecilik,

             - Sahte ve korsan ürün üretimi,

             - Çevre suçu,

             - Cinayet, ağır yaralama,

             - Adam kaçırma, yasa dışı alıkoyma, rehin alma,

             - Soygun ve hırsızlık,

             - Kaçakçılık, Gasp,

             - Evrakta sahtekarlık,

             - Korsanlık,

             - İçerden öğrenenlerin ticareti ve manipülasyon.