9 Ocak 2007 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 26398

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı : 2006/11428

             Ekli “Karapara Aklama ile İlgili İstihbari Finansal Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasındaki Mutabakat Muhtırası”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 29/11/2006 tarihli ve HUMŞ/472285 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                      B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bakanı

                B.ATALAY                                     M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                 A.AKSU                       K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                       İçişleri Bakanı                     Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                                   M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                         Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                                   M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                      O. PEPE

                    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı             Çevre ve Orman Bakanı

 

KARAPARA AKLAMA İLE İLGİLİ İSTİHBARİ FİNANSAL BİLGİ

DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR TÜRKİYE CUMHURİYETİ

VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ YETKİLİ

MAKAMLARI ARASINDAKİ MUTABAKAT

MUHTIRASI

 

             Türkiye Cumhuriyeti (Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı-MASAK) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Karapara Denetim Kurulu) -bundan sonra "yetkili makamlar" olarak tanımlanacaktır-, Karapara aklama ve bununla bağlantılı suç faaliyetlerinin soruşturulmasını ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak için karşılıklı işbirliği anlayışı içinde aşağıdaki maddelerde belirtilen hususlar çerçevesinde anlaşmaya varmışlardır.

             1.Yetkili makamlar, ellerinde bulunan karapara aklama veya bununla bağlantılı suç fiilleri olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgi toplamak, geliştirmek ve değerlendirmek için işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla yetkili makamlar, kendiliğinden veya talep üzerine;

             – karapara aklama suçuna ilişkin finansal işlemlere veya

             – bu suça karışan gerçek ve tüzel kişilere

             ilişkin olarak yetkili makamlar tarafından yapılan araştırma veya soruşturmalarda elde edilen bilginin değişimini sağlayacaklardır. Her bir bilgi talebi, olayla ilgili hususların kısa bir özeti ile desteklenecektir.

             2. Yetkili makamlardan elde edilen bu bilgi ve belgeler, bunları veren yetkili makamdan izin alınmaksızın üçüncü tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma veya yargılama amaçları için kullanılmayacaktır. Bu bilgi ve belgeler sadece yetkili makamların işbu mutabakat muhtırasının imzalandığı tarihte yürürlükte bulunan mevzuatlarında belirtilen karapara aklama suçu ile ilgili olarak kullanılabilecektir. Karaparaya kaynaklık eden öncül suçlarda veya karapara aklama suçunda herhangi bir değişiklik söz konusu olduğunda, durum derhal diğer yetkili makama bildirilecektir.

             3. Yetkili makamlardan elde edilen herhangi bir bilgi veya belge, ilgili yetkili makamın izni olmaksızın, işbu mutabakat muhtırasında belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak ve yayınlanmayacaktır.

             4. İşbu mutabakat muhtırası kapsamında elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari seviyede, bilgiyi alan yetkili makamın ulusal kaynaklardan elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının gerektirdiği gizlilik içerisinde korunacaktır.

             5. Yetkili makamlar, kabul edilebilir iletişim prosedürleri ihdası için, ulusal mevzuatlarına uyumlu olarak müşterek düzenleme yapacaklar ve işbu mutabakat muhtırasının yürütülmesi amacı ile birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

             6. Yetkili makamlar arasındaki iletişim dili Türkçe olacaktır.

             7. Talep edilen bilgi ile bağlantılı bir konu hakkında daha önce adli bir süreç başlatılmışsa, yetkililerin söz konusu talebi yerine getirme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Talebin yerine getirilmesi ulusal yasalara veya hükümetin diğer çıkarlarına ters düşüyor ya da ulusal güvenlik bakımından zararlı görülüyor ise bilgi talep edilen yetkili makam talebi yerine getirmeyebilir.

             8. İşbu mutabakat muhtırası üzerinde karşılıklı rıza ile herhangi bir zamanda değişiklik yapılabilecektir. Yetkili makamlar, bu değişikliklerin onaylandığını diplomatik nota teatisi ile bildirecekler ve bu değişiklikler son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             9. İşbu mutabakat muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer yetkili makamın yazılı bildirimi almasından itibaren yürürlüğe girer. İşbu Mutabakat Muhtırası çerçevesinde teati edilen bilgi ve belgeler, Mutabakat Muhtırasının feshedilmesinden sonra bile Mutabakat Muhtırasının hükümlerine uygun olarak korunmaya devam edilecek veya imha edilecektir.

             10. Yetkili makamlar, işbu mutabakat muhtırasının onaylandığını diplomatik nota teatisi ile bildirecekler ve mutabakat muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

             İşbu mutabakat muhtırası, 8 Mayıs 2006 tarihinde Ankara'da ve 31 Mayıs 2006 tarihinde Lefkoşa'da 2 suret Türkçe orijinal metin olarak imzalandı.

 

                             Türkiye Cumhuriyeti                                                             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

                                 Hükümeti Adına                                                                             Hükümeti Adına

                                             

 

                      Mali Suçları Araştırma Kurulu

                                      Başkanlığı                                                                           Karapara Denetim Kurulu

                                             

 

                        Dr. Genç Osman YARAŞLI                                                                   Zeren MUNGAN

                                Maliye Bakanlığı                                                                    Maliye Bakanlığı Müsteşarı

                      Mali Suçları Araştırma Kurulu                                                    Karapara Denetim Kurulu Başkanı

                                      Başkan V.