Kanun No :

5116

Kabul Tarihi   :

07.04.2004

Resmi Gazete Tarihi-No :

14.04.2004-25433

 

MADDE 1. - 3 Mart 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE

ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

ARASINDA BAŞTA TERÖRİZM VE ÖRGÜTLÜ SUÇLAR

OLMAK ÜZERE BÜYÜK ÖNEMİ HAİZ SUÇLARLA MÜCADELEDE

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti;

Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmek ve geliştirmek, her iki Devlette barış içinde refahı ve istikrarı özendirmek amacıyla ve her iki Tarafın egemenlik ve eşitliği ile çıkarlarına karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde ikili işbirliğini güçlendirmek arzusuyla,

Özellikle uluslararası terör suçları ve uluslararası örgütlü suçlarda ortaya çıkan artıştan duydukları endişeyle,

Vatandaşlarını ve ülkelerindeki diğer kişileri terör eylemlerinden ve çeşitli diğer suç eylemlerinden etkin biçimde koruma çabası doğrultusunda,

Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadelede uluslararası işbirliğinin taşıdığı büyük önemi teyitle ve bu alandaki işbirliğini pekiştirmek isteğiyle,

Her iki Tarafın onaylamış bulunduğu uluslararası anlaşmaların amaç ve ilkeleriyle Birleşmiş Milletler ve uzmanlık kuruluşlarının suçla mücadele alanında almış oldukları kararları ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 28 Eylül 2001 tarihli ve 1373 sayılı Kararını göz önünde bulundurarak,

27 Ocak 1977 tarihli Tedhişçiliğin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin özellikle 1. ve 2. maddelerinin önem ve gerekliliğini vurgulayarak,

Birleşmiş Milletler Şartında tanımlanmış Milletler Hukuku ve insan haklarını korumanın temel ilkelerini göz önünde bulundurarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE l

(1) Taraflar, örgütlü suç yapılanmalarınca işlenenler dahil, başta terör suçları olmak üzere büyük öneme sahip suçlarla mücadelede, ulusal mevzuatları çerçevesinde işbirliği yapacaklardır.

(2) Taraflar, örgütlü suç yapılanmalarının suçun tasarlanmasındaki veya işlenmesindeki rolünü tespit edebildikleri takdirde, suçun ağırlığından bağımsız olarak, özellikle aşağıdaki suçlarla mücadelede ulusal mevzuatları çerçevesinde işbirliği yapacaklardır:

- uyuşturucu ve psikotrop maddeler ve bunların imalinde kullanılan katkı maddelerinin yasadışı üretimi ve ticareti,

- terör suçları,

- yasadışı göç, insan ticareti ve muhabbet tellallığı,

- şantaj suçları,

- yasadışı silah, patlayıcı madde, nükleer ve radyoaktif madde ticareti,

- mala karşı cürümler,

- sanat eserleri ve tarihi eser kaçakçılığı,

- bilişim suçları,

- fikri mülkiyet suçları,

- sahte para basımı ve dağıtımı, nakit dışı ödeme araçları veya değerli evrak sahteciliği ve sahte nakit dışı ödeme araçlarının ve değerli evrakların kullanılması,

- kara para aklama,

- belge ve resmi evrakta tahrifat veya sahtecilik.

(3) Bu Anlaşma'nın amacına uygun olarak "terörist eylemler", türü veya etkisi gereği bir ülkeye ya da uluslararası kuruluşa ciddi zarar verebilen ve bu amaç doğrultusunda işlenmeleri halinde ulusal mevzuatta suç olarak nitelenen, aşağıda belirtilen kasıtlı eylemleri tanımlar:

1. bir toplumu ciddi olarak sindirmek veya

2. bir hükümeti veya bir uluslararası kuruluşu herhangi bir faaliyeti yerine getirmeye veya getirmemeye yetkisizce zorlamak veya

3. bir ülkenin veya uluslararası bir kuruluşun siyasal, anayasal, ekonomik veya sosyal yapılarında ciddi istikrarsızlığa neden olmak veya yoketmek:

a) ölüme neden olabilecek şekilde bir kişinin yaşamına saldırı,

b) bir kişinin fiziki bütünlüğüne yönelik saldırı,

c) adam kaçırmak veya rehin almak,

d) hükümete veya kamuya ait bir tesise, ulaşım sistemine, bilişim sistemleri dahil altyapıya, kıtasahanlığında bulunan sabit platforma, kamuya ait yer veya özel mülkiyete, insan hayatını tehlikeye sokabilecek veya büyük maddi kayıplara yol açabilecek zararlar vermek,

e) hava ve deniz korsanlığı veya kamuya ait diğer taşıma araçlarına veya yük araçlarına yönelik korsanlık,

f) ateşli silah, patlayıcı, nükleer, biyolojik veya kimyasal  silah  üretimi, bulundurulması, elde edilmesi, taşınması, tedarik edilmesi veya kullanımı ile biyolojik ve kimyasal silahlar konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları,

g) insan yaşamını tehlikeye atabilecek şekilde, tehlikeli maddeleri serbest bırakmak, yangına, patlamaya veya sele yol açmak,

h) su, elektrik veya hayati öneme sahip diğer doğal kaynakların tedariğine insan hayatını tehlikeye atabilecek ölçüde müdahale etmek veya engellemek,

i) (a) - (h) şıklarında yer alan eylemleri gerçekleştirmekle tehdit etmek,

j) bir terör örgütünü yönetmek,

k) bilgi ve malzeme temini veya faaliyetlerini herhangi bir yolla finanse etmek dahil, bir terör örgütünün faaliyetlerine, topluluğun suç eylemlerine katkıda bulunduğunun bilinciyle katılmak.

Bu paragrafın amacına uygun olarak "terör örgütü" deyimi, terör eylemi gerçekleştirmek üzere anlaşmalı olarak hareket eden, ikiden fazla kişinin oluşturduğu uzun süreye dayalı örgütlü birlikteliği tanımlamaktadır. "Örgütlü birliktelik", doğrudan terör eyleminde bulunmak üzere kasten oluşturulan ve üyeleri için tanımlanan resmi rollere, sürekli üyeliğe veya belirli bir yapıya gerek duymayan birlikteliktir.

(4) Bu Anlaşma, iadeye ilişkin hususları ve ceza davalarındaki diğer adli yardımlaşma konularını ve malî davalarda adlî yardımlaşma ile destek konularını kapsamaz.

MADDE 2

Bu Anlaşma çerçevesindeki işbirliğini, Taraflar, aşağıda belirtilen ilgili makamları arasında doğrudan gerçekleştirirler:

Türk tarafında:

- İçişleri Bakanlığı,

- Sağlık Bakanlığı,

- Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı;

Alman tarafında:

- Federal İçişleri Bakanlığı,

- Federal Sağlık Bakanlığı,

- Federal Kriminal Dairesi,

- Sınır Koruma Dairesi,

- Gümrük Kriminal Dairesi.

MADDE 3

Taraflar, işbirliğini gerçekleştirmek üzere:

- mevzuatları çerçevesinde, işlenmiş bulunan veya tasarlanan suçlar ile suç örgütleri, bunların iç yapıları, bağlantıları ve faaliyet yöntemleri hakkında, önemli suçların önlenmesi, aydınlatılması ve soruşturulması için gerekli olduğu ölçüde bilgi değişiminde bulunacaklardır,

- Taraflardan birinin talebi üzerine, talepte bulunulan Taraf, suçların önlenmesi, aydınlatılması ve soruşturulması amacıyla, ulusal mevzuatı uyarınca yasal önlemler ile diğer Tarafla görüş birliğine varılan operasyona yönelik önlemleri alabilir, operasyona yönelik önlemlerin alınması sırasında Taraflar, ulusal mevzuatları çerçevesinde ve l. maddenin 3. paragrafı saklı kalmak koşuluyla diğer Tarafın ilgili makamlarının temsilcilerinin de hazır bulunmalarına izin verebilirler,

- uyuşturucu maddelerin ve bunların imalinde kullanılan katkı maddelerinin yasadışı üretimi ve ticaretiyle mücadeleye yönelik ortak tedbirler alacaklardır,

- uyuşturucu maddelerin ve bunların katkı maddelerinin yasal ticaretinin denetimine ilişkin deneyimlerini mübadele edecekler ve bu alandaki suiistimali önlemeye yönelik önlemler alacaklardır,

- ulusal mevzuatları ve mevcut uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde; yasadışı uyuşturucu ve katkı maddesi ticareti hususunda kontrollü teslimat yapacaklar ve sıkı işbirliği içinde bunlarla ilgili mali soruşturmalarda birbirlerine yardım edeceklerdir,

- ihtiyaç duyulduğunda ve karşılıklı uzlaşıya varılması koşuluyla irtibat görevlisi atayacaklardır,

- eğitim ve deneyim paylaşımı amacıyla ve olanaklar dahilinde uzman mübadele edeceklerdir,

- kriminalistik-kriminolojik araştırma sonuçlarını teati edeceklerdir,

- ulusal mevzuatları çerçevesinde, bu Anlaşma'nın amaçlarına ve her iki Devlet bakımından bağlayıcı diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun düşecek diğer önlemleri alacaklardır.

MADDE 4

(1) Taraflar, Anlaşma'nın yürütülmesi, yeni eklemelerde bulunulması veya tadili amacıyla, ihtiyaç duydukları takdirde istişarede bulunacaklardır.

(2) Tarafların ilgili makamları, çalışma grupları oluşturabilir, uzman toplantıları gerçekleştirebilir ve Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin mutabakatlar aktedebilirler.

MADDE 5

(1) Taraflardan biri, bir talebin yerine getirilmesinin veya işbirliği gereği bir önlemin alınmasının, egemenliğini ihlal edeceği veya güvenliğine zarar verebileceği veya ulusal mevzuatı, uluslararası yükümlülükleri veya diğer önemli çıkarlarıyla çatıştığı kanaatinde olması halinde, söz konusu talebi veya önlem alınmasını bütünüyle veya kısmen reddedebilir ya da koşullara veya yükümlülüklere bağlayabilir.

(2) Talep konusu eylem, talepte bulunulan Tarafın yürürlükteki ulusal mevzuatına göre suç teşkil etmiyorsa, talep edilen yardım yine reddedilebilir.

(3) Talepte bulunan Taraf, talebin reddedilme gerekçeleri hakkında yazılı olarak bilgilendirilecektir.

MADDE 6

Anlaşma kapsamında, kişilerle ilgili bilgilerin iletilmesi ve kullanımı, Tarafların ulusal mevzuatları çerçevesinde 2. maddede yer alan makamlarca, aşağıdaki koşullarda gerçekleştirilecektir:

1. Bilgileri alan Taraf, talebi üzerine ileten Tarafa, iletilen bilgilerin kullanımına ve bu bilgilerle sağlanan sonuçlara ilişkin bildirimde bulunacaktır.

2. Bilgileri alan Taraf, bu bilgileri, yalnız Anlaşma'da belirtilen amaçlar ve bilgileri ileten makamlarca öne sürülen koşullar bağlamında kullanabilir. Ayrıca, bu bilgiler, önemli suçların önlenmesi ve izlenmesi ile kamu güvenliğine yönelik büyük tehlikelerin önlenmesi amacıyla kullanılabilir.

3. Bilgileri iletecek makam, bilgilerin gönderilme amacına göre, bu bilgilerin doğruluğuna, gerekliliğine ve uygunluğuna riayet etmekle yükümlüdür. Ayrıca, ilgili Tarafın ulusal mevzuatındaki bilgi gönderme yasaklarına uyulmalıdır. Bilgileri iletecek makam, bunların gönderilmesinin ulusal mevzuatın amaçlarını ihlal edeceği veya ilgili şahsın korunması gereken çıkarlarına zarar vereceği kanısındaysa göndermekten kaçınabilir. Doğru olmayan veya gönderilmesine izin verilmemiş bilgilerin gönderildiği ortaya çıktığı takdirde, keyfiyet bilgileri alan Tarafa derhal bildirilmelidir. Böyle bir durumda, bilgileri alan Taraf, bahse konu bilgileri düzeltmekle veya yok etmekle yükümlüdür.

4. Başvuruda bulunması halinde, kişiye kendisi hakkındaki mevcut bilgiler ve bu bilgilerin ne suretle kullanılmasının öngörüldüğü hakkında bilgi verilmelidir. Kişilerin bu yolla bilgi edinme hakkı, başvuruda bulunulan Tarafın ulusal mevzuatına bağlıdır. Taraf Devletin bir bilgiyi vermemekteki çıkarı, bu bilgiyi talep eden kişinin çıkarına üstün geldiği takdirde, bilginin verilmesinden kaçınılabilir.

5. Bilgiyi ileten Taraf, gönderme sırasında, ulusal mevzuatında belirtilen bilginin saklanma süresine dikkat çekecektir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, söz konusu bilgiler yok edilmelidir. Bilgiler, bu sürelere bağlı kalınmaksızın, iletilmiş olduğu amaç için gereksiz hale geldiğinde de yok edilmelidir.

6. Bilgileri ileten makam ile bilgileri alan makam, bilgilerin gönderildiğini ve alındığını dosya içinde belgeleyeceklerdir.

7. Bilgileri gönderen makam ile bilgileri alan makam, gönderilen bilgilerin, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi, üzerlerinde yetkisiz kişiler tarafından değişiklik yapılmaması ve ifşa edilmemesi için bilgileri etkin şekilde korumakla yükümlüdürler.

MADDE 7

Anlaşma çerçevesindeki bilgi talebi yazıları, bilgi ve belgeler, bunları gönderen makamın isteği üzerine, diğer Tarafça gizli bir şekilde incelenir. Gizliliğe ilişkin söz konusu isteğin gerekçesi belirtilmelidir.

MADDE 8

(1) Anlaşma çerçevesindeki işbirliği, Türkçe, Almanca veya İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.

(2) Anlaşma uyarınca bilgi verilmesi veya önlem alınması için yapılacak başvurular, 2. maddede yer alan makamlarca, doğrudan yazılı olarak yapılır. Acil durumlarda başvuru, en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilmek üzere şifahen de yapılabilir.

(3) Bir başvurunun yerine getirilmesine ilişkin giderler, başvuruda bulunan Tarafın temsilcilerinin seyahat gideri hariç, başvuruda bulunulan Tarafça karşılanır.

MADDE 9

Bu Anlaşma, Tarafların diğer ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan hak veya yükümlülüklerine halel getirmez.

MADDE 10

(1) Bu Anlaşma, Tarafların, ulusal mevzuatlarına göre onay işlemlerinin tamamlandığını birbirlerine Nota ile bildirdikleri tarihten bir ay sonra yürürlüğe girer. Burada, son bildirimin ulaştığı tarih esas alınacaktır.

(2) Bu Anlaşma süresiz geçerli olup, Taraflardan birinin Nota ile bildirimiyle feshedilebilir. Anlaşmanın feshi, bildirimin diğer Tarafa ulaştığı tarihten 6 ay sonra geçerli olur.

MADDE 11

Bu Anlaşma'nın Birleşmiş Milletler Şartının 102. maddesi uyarınca Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinde kayıt ve tescil edilmesi işlemi, Anlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonra, derhal, Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümetince yaptırılacaktır. Diğer Taraf, Anlaşma'nın Birleşmiş Milletler'e kayıt ve tescil edilme numarası Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince onaylandığında, verilen numara belirtilmek suretiyle haberdar edilecektir.

3 Mart 2003 tarihinde, Ankara'da her ikisi de eşit düzeyde geçerli Türkçe ve Almanca ikişer suret imzalanmıştır.

   TÜRKİYE CUMHURİYETİ       ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

  HÜKÜMETİ ADINA                      HÜKÜMETİ ADINA

 (İmza)                                              (İmza)