Milletlerarası Andlaşma

Karar Sayısı :

98/11772

R.G. Tarihi-No :

19/10/1998-23498

16 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Terörizm, Organize Suçlar Yasadışı Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler, Kara Para Aklama, Silah ve İnsan Kaçakçılığı ye Diğer Önemli Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/9/1998 tarihli ve İSTY-14127 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 18/9/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile

Romanya Hükümeti Arasında Terörizm, Organize Suçlar Yasadışı

Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler, Kara Para Aklama,

Silah ve İnsan Kaçakçılığı ve Diğer Önemli Suçlarla

Mücadelede işbirliği Anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti, bundan sonra 'Taraflar" olarak adlandırılmıştır,

Ülkeleri arasındaki dostane ilişkileri ve işbirliğini geliştirmeyi ve güçlendirmeyi arzu ederek,

En vahim insan hakları ihlali olan ve hukuki hiçbir gerekçesi bulunmayan terörizmin uluslararası barışa, ülkelerin güvenlik ve istikrarı ile toprak bütünlüğüne ve demokratik değerlere en büyük tehdidi oluşturduğuna inanarak,

Dünyada ve Balkanlar bölgesinde, terörizm ve örgütlü suçlar arasındaki doğal bağlantının ve örgütlü suçlar kapsamında uyuşturucu ve psikotrop madde, silah ve insan kaçakçılığı ile kara para aklama faaliyetlerinin kaygı verici boyutlara ulaştığını dikkate alarak,

Terörizm ve örgütlü suçlara doğrudan veya dolaylı destek olan çevreleri caydırmak üzere ortak çaba sarfetmeleri gerektiğini düşünerek,

Terörizm ve örgütlü suçların bütün türleri ile kara para aklama faaliyetlerine karşı etkdn şekilde mücadele etmek üzere yakın işbirliğinde bulunmak hususundaki ortak ira delerini vurgulayarak,

Aralarında eşitlik ve karşılıklı yarar ilkeleri temelinde güçlendirip geliştirecekleri işbirliği için ilgili kuruluşları arasında gerekli mekanizmaları en kısa zamanda kurmak, kendi ulusal yasalarına ve aynı zamanda yürürlükte bulunan uluslararası anlaşmalara uygun olarak ortak mücadelelerini derhal başlatmak konusunda mutabık kalarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

BİRİNCİ BÖLÜM

TERÖRİZMLE MÜCADELE

 

MADDE 1

Giriş bölümündeki hususlar dikkate alınarak, Taraflar ülkelerinde, diğer tarafın güvenliğine ve vatandaşlarına yönelik Terör eylemlerinin hazırlanmasını ve gerçekleştirilmesini önlemek amacıyla etkin tedbirler alacaklardır.

MADDE 2

Terör olayları ile ilgili her konuda taraflar, terörle mücadeleyi birlikte sürdürdükleri tarafın talebi üzerine konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgeyi mübadele edeceklerdir.

MADDE 3

Taraflar arasında iletişimin yanısıra, terör örgütleri ile örgütlü suç şebekelerinin ve bunlarla bağlantılı grupların, kişilerin eylem ve metodları çalışma yöntemleri, finans kaynakları, ayrıca, terör eylemlerinde kullanılan silah, mühimmat, radyoaktif ve patlayıcı maddelerin menşei hakkında bilgi toplamak ve bunları tasnif ederek  ortak yararlanmaya sunmak üzere bir bilgisayar sistemi kurmak amacıyla çalışacaklardır. Sistemin yeri, şekli, finansmanı ve kullanma yöntemleri üçlü toplantılarda kararlaştırılacaktır.

Taraflar, terör eylemlerinde kullanılan silah, mühimmat, radyoaktif ve patlayıcı maddelerin menşei hakkındaki edinecekleri bilgileri, ayrıca talep olmaksızın bilgisayar sistemine aktaracaklardır. Sistem kuruluncaya kadar taraflar bu bilgileri talep üzerine diğer taraf ülkelere vereceklerdir.

Taraflar  bu   sisteme  bilgi  akışının  sağlanması    hususunda  gerekli tedbirleri alacaklardır.

MADDE 4

Taraflar, terör eylemlerine karşı hava, kara, deniz, demiryolu, içsular ulaşımının güvenliği ve korunması ile belirtilen alanlardaki şüpheli araçların hareketleri konusunda işbirliği yapacaklardır.

MADDE 5

Taraflar, terörle mücadelede birbirlerine haberleşme (karşılıklı canlı muhabere) dahil her türlü teknik yardımı ve desteği sağlayacaklar, terör örgütleri ve organize suç şebekeleri arasındaki bağlantıları da dikkate alarak finans kaynaklarının tesbiti ve yok edilmesi konusunda işbirliği yapacaklardır.

MADDE 6

Taraflar, ülkelerinde taraflardan birine karşı terör suçu işleyen taraf ülke vatandaşlarını, geldikleri ülkeye sınırdışı etmek için kendi iç hukuklarına ve adli yardımlaşma anlaşmalarına uygun tedbirleri alacaklardır.

MADDE 7

Taraflar, birbirlerinin ülkelerinde terör ve/veya organize suç örgütleri hesabına doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteren şahıslar ya da kuruluşların tesbiti için çalışacaklar, soruşturacaklar ve bu özellikleri istihbar olunan veya tesbit edilenlerin faaliyetlerini engelleyeceklerdir. Bu alanda Taraflar yetkili makamları aracılığıyla yapıcı bir işbirliği gerçekleştireceklerdir.

MADDE 8

Taraflar, terörizmle mücadele konusunda uluslararası platform ve antlaşmalarda etkili ve faydalı sonuçlara varmak amacıyla ortak girişimler yapmada birbirlerine en uygun desteği sağlayacak ve işbirliğinde bulunacaklardır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELEDE İŞBİRLİĞİ

MADDE 9

Taraflar,, kendi hükümranlık sahaları içinde diğer taraf ülkelerin güvenliği ve kamu düzenine yönelik suç şebekelerinin bütün yıkıcı faaliyetlerini önlenmek için gerekli tedbirleri alacaklar, bilgi ve belge alışverişinde bulunacaklar ve bu alanda tam olarak işbirliği yapacaklardır.

Taraflar özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği yapacaklardır.

A)Silah, mühimmat, patlayıcı, zehirli, kimyasal, biyolojik ve nükleer nitelikli maddelerin kaçakçılığı ve bu maddelerle gerçekleştirilen yasadışı eylemlere karşı mücadele;

B)Uyuşturucu ve psikotrop maddelerin üretimi, dağıtımı, yaygınlaştırılması, kaçakçılığı ve bu maddelerin imalinde kullanılan kimyasalların yasadışı transferi ve kullanımı konusunda mücadele;

C)Para, kıymetli evrak, pasaport vize ve diğer resmi belge sahtekarlığıyla mücadele;

D)Kişilerin grup halinde veya tek başlarına sınırı yasadışı geçişleriyle mücadele;

E)Araç kaçakçılığı ile mücadele;

F)Kültürel veya tarihi kıymetler, sanat eserleri, kıymetli madenler ve başka mallar kaçakçılığı ile mücadele;

G)Diğer organize suçlarla mücadele;

MADDE 10

Taraflar, terör ve organize suçlara karışanlar hakkında soruşturma ve incelemeler ile ilgili kriminalistik bilgi ve belgeleri teati edeceklerdir.

Yukarıda belirtilen teşebbüs ve faaliyetler hakkında elde ettikleri bilgileri birbirlerine süratle intikal ettireceklerdir. Bu amaçla, tarafların ilgili makamları arasında devamlı temas tesis edilecektir.       

MADDE 11

Taraflar, ulusal yasalarına göre suç teşkil eden faaliyette bulunanların çoğunlukla sahte kimlik ve belgeler kullandıklarını gözönünde tutarak, birbirlerinin ülkelerine giriş ve çıkışlarda kimlik belgelerinin sağlıklı tetkik edilebilmesinde işbirliğinde bulunacaklar ve bu bağlamda sınırlarda gerekli tedbirleri alacaklardır.

Hazırlık safhasında bulunan suçların önlenmesi veya halihazırda işlenen suçların tesbit edilmesi için somut tedbir alınmasıyla ilgili konuları görüşmek üzere sınır bölgelerindeki ilgili makamlar kendi yetkileri dahilinde karşıtlarıyla doğrudan temasta bulunabileceklerdir.

Taraflar, sınır birimleri arasında koordinasyonun sağlanması için alt komisyonlar oluşturabilirler. Bu komisyonlar taraflarca belirlenecek sıklıkta toplanacaklardır.

MADDE 12

Taraflar, ortaya çıkan veya çıkma eyleminde olan yeni organize suç türleri, bu suçlarla ilgili, bağlantılı araç ve metodlar ile bunların önlenmesine yönelik tedbirler hakkında bilgi ve uzmanlık teatisinde bulunacaklardır.

Taraflar, İçişleri Bakanlıkları istihbarat birimleri arasında operatif bilgi ve veri değişiminde özel alt komisyonlar kuracaklardır.

MADDE 13

Bu anlaşma uyarınca teati edilecek bilgi ve belgeler talep durumunda gizli tutulacak ve veren tarafın belirleyeceği şartlar ve amaçlara uygun olarak kullanılacaktır.

Bu mübadeleden dolayı elde edilen bilgi ve belgeler, sağlayan tarafın rızası alınmadan Anlaşmaya tarafların dışında herhangi bir ülkeye verilmeyecektir.

Taraflar, teslim edilen bilginin, yetkisi olmayan kişinin eline geçmesine olduğu kadar değiştirilmesine ve yayınlanmasına karşı etkin tedbirleri alacaktır.


MADDE 14

Taraflar aşağıda yer alan hususlarda gerekli işbirliğinde bulunacaklardır;

I-Somut olaylar ve kişiler hakkında bilgi değişimi,

II-E1 konulmuş uyuşturucu, psikotrop ve uyuşturucu maddeler imalinde kullanılan kimyasal maddelerin menşe ve tahlil raporları ile soruşturma belge örnekleri konusunda işbirliği ve bilgi alışverişi ile bilgilerin taraf ülkeleri ilgilendirmesi durumunda diğer tarafa talep beklenmeksizin aktarılması,

III-Bu maddelerin yasadışı nakli, saklanması ve dağıtılmasında kullanılan yöntemlerle ilgili olarak ellerinde mevcut olan bilgiler ile kaçakçılar ve bunların işbirlikçilerinin kimlikleri hakkında bilgi teati edilmesi,

IV-Uyuşturucu konusunda uluslararası platformlar ve antlaşmalarda etkili ve faydalı sonuçlara varmak amacıyla ortak girişimlerde bulunulması ve mümkün olan en büyük ölçüde birbirlerini desteklemeleri,

MADDE 15

Taraflar, uyuşturucuların yasadışı üretimi, bulundurulması veya kullanımıyla mücadele alanında işbirliği mekanizmalarının kurulması ve faaliyetlerin koordinasyonu amacıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

MADDE 16

Taraflar, 9. Maddede belirtilen madde ve kıymetlerin yasadışı sevkıyatının gizlenmesinde ve taşınmasında kullanılan araçlara ve bunların tespitine elverişli yöntemlere ilişkin bütün bilgileri talep üzerine veya talep beklemeksizin diğer taraf yetkili makamlarına vereceklerdir.

MADDE 17

Taraflar arasında uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile prekürörlerin yasal ticareti tarafların imzalamış olduğu 1961 Uyuşturucu Maddeler TEK Sözleşmesi, 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi hükümleri ile 1988 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilecek ve muhakkak surette ithalatçı tarafın yetkili makamının uygunluğu aranacaktır.

MADDE 18

Taraflar imkanları ölçüsünde uyuşturucu bağımlılarının rehabilitasyonuna imkan sağlayacak önlemlerin alınmasına katkıda bulunacak ve her alanda ortak eğitim faaliyetleri gerçekleştirecekler ve tecrübe teati edeceklerdir.

MADDE 19

Taraflar ülkelerinde kara para aklama faaliyetlerinin önlenmesi konusunda gerekli tedbirleri alacaklardır.

MADDE20

Taraflar kara para aklama ile ilgili soruşturmalarda gerekli bilgi teatisinde ve bu konuda etkin yöntemler bunulabilmesi için metotların benzerleştirilmesinde ortak çalışma faaliyetlerinde bulunacaklardır.

MADDE 21

Taraflar terör örgütlerinin önemli gelir kaynaklarından olan silah, mühimmat ve patlayıcı madde kaçakçılığına karşı mücadele konusunda bilgi teatisinde bulunacak ve ortak tedbirler alacaklardır.

MADDE 22

Taraflar, her türlü insan kaçakçılığının terör örgütleri de dahil, diğer tam örgütlü suç şebekeleri tarafından organize edildiğini ve Balkan Rotasıyla Avrupa'ya yayıldığını gözönünde tutarak bunun önlenmesi için etkin tedbirler alacaklardır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

MADDE 23

Taraflar ilgili kurumlarının uzmanlarından..müteşekkil bir üst komisyon oluşturacaklardır. îşbu komisyon anlaşmada' öngörülen "fâaliyet-alanlarında işbirliğinin gözden geçirilmesi ve yeni önerilerde bulunulması amacıyla yılda en az bir kez Dışişleri Bakanlıkları koordinatörlüğünde dönüşümlü olarak biraraya geleceklerdir. Taraflar çeşitli konulardaki önerilerini rapor halinde Dışişleri ve İçişleri Bakanlarına sunacaklardır.

Taraflar, Anlaşmada öngörülen alanlarda alt komisyonların oluşturulmasını sağlayacak ve alt komisyonların faaliyetleri üst komisyon tarafından denetlenecektir.

Taraflar anlaşmada öngörülen bilgi mübadelesini sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlarının adreslerini, telefon ve faks numaralarını teati edeceklerdir.MADDE 24

Tarafların İçişleri Bakanları yılda bir kez dönüşümlü olarak biraraya gelecekler ve işbirliği faaliyetlerini gözden geçireceklerdir.

MADDE 25

Bu Anlaşma tarafların.diğer ülkelerle ikili.veya çok taraflı anlaşmalarındaki mevcut yükümlülüklerini yerine getirmelerini engellemeyecektir.

Bu Anlaşma diğer Balkan ülkelerinin katılımına açıktır.

Bu Anlaşmada yer alan tüm terimlerin- yorumu, Tarafların taraf, olduğu uluslararası sözleşmelerin terminolojisine uygun olacaktır.

İşbu Anlaşma her bir Tarafın anayasal gereklilikleri tamamlamalarını müteakip diplomatik Notalarını teati ettikleri tarihte, yürürlüğe girecektir.

İşbu Anlaşma.3 yıllık bir süre için yapılmış olup, taraflarca süresinin sona ermesinden 3 ay önce iptal, edilmedikçe otomatik olarak 3 yıllık bir süre için uzatılacaktır.

İşbu Anlaşma, 1998 yılının Nisan ayının 16. günü Antalya'da, her biri eşit değerde olmak üzere İngilizce, Türkçe, Bulgarca ve Romence dillerinde her biri aynı şekilde geçerli olmak üzere 4 orijinal nüsha olarak düzenlenmiş olup, anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.


 


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Adına

Romanya Hükümeti Adını


 


COOPERATION AGREEMENT

AMONG

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY,

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

AND

THE GOVERNMENT OF ROMANLA

ON COMBATING TERRORISM,

ORGANİSED CRIME, ILLİCIT TRAFFICKING İN NARCOTIC

DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, MONEY LAUNDERING,

ARMS AND HUMAN TRAFFICKING AND THE OTHER MAJÖR CRIMES

The Government of the Republic of Turkey,   the Government of the Republic of Bulgaria and the Government of Romania, hereinafter referred to as "Parties",

Desiring to promote  and  strengthen the existing friendly relations and  the cooperation among them;

Being convinced that, terrorism which has no legitimate grounds and is the niost flagrant violation of human rights, constitutes a trernendous threat to the intemational peace, security, stability, territorial integrity and the democratic values of States;

Taking into consideration the natural link betvveen terrorism and organised erime and that illicit trafficking in nareotic drugs and psychotropic substances, arms and human trafficking and money laundering, as manifestations of organised erime, have reached grave dime nsions in the world and in the Balkans;

Recognizing the need for common effort to force the cireles that directly.or indirectly support terrorism and organised erime;

EmpJıasising their common will to engage. in elose cooperation in order to effectively combat against terrorism, ali types of organised erime and money laundering;

Agreeing to establish as quickly as possible the necessary mechanisms between their competent institutions for cooperation which will be strengthened and promoted on the basis of equaliry and mutual benefit among them, and to initiate promptly their joint combat in accordance vvith their national legislation as welİ as intemational agreements in force,

Have agreed as follovvs:


CHAPTER ONE

FIGHT AGAİNST TERRORISM

AHTICLE 1

Considering the points mentioned in the Preamble, the Parties shall take effective measures within their countries in order to prevent the preparation and the performance of.terrorist acts against the security and citizens of the other Parties.

ARTICLE 2

The Parties, upon the request of the Other Party with whom a joint fight against terrorism has been conducted, shall exchange ali kinds of information and document with regard to the matter.

AJRTICLE3

. The Parties besides the communication bervveen them, shall work for establishing a computer system in order to gather data about the acts and methods, modus operandis, financial sources of terrorist organisation, the networks of organised erime, the related groups and the individuals, the origins of arms, ammunition, radioactive materials and explosives used in terrorist acts and to classify and present this data to common use. The place, format, funding and methods of using the system shall be determined through the tripartite meetings.

The Parties shall transfer data about the origin of arms, ammunition, radioactive materials and explosives used in terrorist acts to the Computer System vvithout prior request. Until the system is established, the Parties shall deliver these data to tlıe other Parties upon request.

The Parties shall take necessary measures in providing the data flow to the Computer System.

ARTICLE 4

The Parties shall cooperate in the fields of security and proteetion of transportation via air, road, sea, railvvay, internal vvaters against the terrorist acts and movements of suspicious vehicles in the stated areas.

ARTICLE5

The Parties shall provide each other with every kind of technical assistance and support inciuding communication (mutual live correspondence) on fight against terrorism and, considering the connection between the terrorist organisations and organised erime nervvorks, they shall cooperate in determining and eliminating their financial sources.

ARTICLE 6

The Parties shall take appropriate measures in accordance with their national legislation and agreements for legal assistance for the expulsion of the citizens of a contracting Party who have committed terrorist acts against one of the Parties in their own country, to their country of origin.

ARTICLE 7

The Parties shall try to identify the individuals or institutions aeting directly or indirectly for the benefit of terrorist and/or organised erime organisations within their own  countries, shall investigate and prevent the activities of those whose illegal character is confirmed or determined through intelligence. in this field, the Parties shall carry out a construetive cooperation through their competent authorities.                                       

ARTICLE 8

The- Parties shall cooperate and provide the best possible support to each other in taking common initiatives at international platforms and agreements in order to attain efficıent and beneficial results.


CHAPTERTWO

COOPERATION İN FIGHTING AGAİNST

ORGANISED CRIME

ARTICLE9

The Parties shall take necessary measures in their sövereign territories to prevent ali the destructive activities of organised erime networks direeted against security and the public order of the other Parties and shall exchange information and documents and shall fully cooperate in this regard.

The Parties shall principally cooperate in the following fields.

A)   Fight against smüggling of arms, ammunitions, explosives, poisonous, chemical, biological and nuclear substances and illegal acts performed by using these substances.

  1. B)       Fight against produetion, distribution,. spreading and smüggling of nareotic drugs and psychotropic substances, illegal transfer of ehemicals used in the produetion of these substances and abuse of nareotic drugs and psychotropic substances.
  2. C)  Fight against falsification of banknotes, valuable sheets, passport, visa and other official documents.
  3. D)  Fight against illegal border erossings of individuals and groups.

E)  Fight against smüggling of motor vehicles,

F)  Fight against smüggling of cultural and historical works, works of art, valuable mines and other goods.

G) Fight against other organised crimes.

ARTICLE 10

The Parties shall exchange criminalistic information and documents related to investigations and examinations of people involved in terrorist acts and organised erime.

The Parties shall promptly transfer each other the information they have obtained about the above mentioned attempts and activities. For this purpose, constant contact shall be established among the relevant authorities of the Parties.

ARTICLE11

The Parties, taking into account that people involved in acts vvhich constitute a erime according to their national legislation generally use fake identity cards and documents, shall cooperate in examining identity documents properly at the entries and exists from and to each others territories and to this end, shall take necessary measures at the borders.

The relevant authorities in the border areas may directly conta et with their counterparts, in order to take concrete measures, to prevent crimes that are being prepared or to determine crimes that are being committed.

The Parties may constitute sub-commissions for providing coordination among their border units. These sub-commissions shall convene at the frequency determined by the Parties.

ARTICLE 12

The Parties shall exchange information and expertise on the types of organised erime that have newly emerged or tent to emerge, the methods and means conneeted with these crimes and possible measures to prevent them.

The Parties shall establish special sub-commissions among intelligence units of the Ministries of Interior for exchange of operational information and data.

ARTICLE 13

The information and documents that will be exchanged in accordance with this Agreement shall be kept confidential on request and shall be used in accordance with the conditions and aims established by the providing Party.

The information and documents obtained as a result of this exchange-, shall not be delivered to any other country except the Parties to the Agreement, without the consent of the providing Party.

The Parties shall take effective measures against unauthorised access to, as well as modification and publication of the delivered information.

ARTICLE 14

The Parties, shall carry out necessary cooperation in the belovv mentioned items;

I-Exchange of information about concrete cases and individuals,

II-Cooperation and exchange of information about the copies of the origin and analysis reports and investigation documents about the seized narcotic drugs, psychotropic substances and chemicals used in producing them as well as making the transfer of the information to the concerned Party without prior request, if it interests the other Parties.

III-Exchange of existing information about the methods used in illegal transportation, concealment and distribution of these substances and identities of the smugglers and their conspirators,

IV-Making joint initiatives to achieve beneficial and effective results at international platforms and agreements with regard to narcotic drugs and providing the best support to each other.

ARTICLE 15

The Parties shall take necessary measures to establish cooperation mechanisms in the field of fighting against illicit production, possession or using of narcotic drugs and to coordinate the activities in this regard.

ARTICLE 16

The Parties shall provide ali the information related to the vehicles used in the concealment and illegal transportation of the substances and valuables stated in Article 9 and the methods proper to determine them, to the competent authorities of the other Party, with or without request.

ARTİCLE 17

The legal trade of narcotic drugs and psychotropic substances and precursors among the Parties shall be performed in accordance with the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 and, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the United Nations Convention Against Smuggling of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 ali of which have been signed by the Parties and approval of the competent authority of the importing Party shall be strictly required.

ARTICLE18

The Parties shall contribute to taking measures for the rehabilitation of the addicts of narcotic drugs, within the limits of their possibil ities and they shall conduct common training activities and exchange experience in every fîeld.

ARTICLE 19

The Parties shall take necessary measures in order to prevent money laündering activities in their own countries.

ARTICLE20

The Parties shall carry out exchange of inforrnation with regard to investigation on money laündering and shallperform common activities to harmonise the methods to achieve effective mechanisms.

ARTICLE21     .

The Parties shall exchange inforrnation and take joint measures in fighting of smuggling of arms, ammunitions and explosives vvhich constitutes one of the crucial financial sources of terrorist organisations.

ARTICLE22

Considering that every kind of hurrian trafficking deliberately organised by the organised erime networks ineluding terrorist organisations is condueted via Balkan Route to Europe, the Parties shall take effective measures to prevent it.

CHAPTERTHREE GENERAL PROVISIONS

ARTICLE23

The Parties shall establish a high commission composed of experts from their competent institutions. The said commission shall convene altemately at least önce a year under the coordination of the Ministries of Foreign Affairs to reviev/ and assess the implementation of the cooperation mentioned in this^agreement and lo present new proposals. The Parties shall submit their suggestions on various fields in the form of a report to their Ministries of Foreign Affairs and Interior.   .

The high commission shall ensure the establishrnent of sub-commissions on the fields foreseen in the Agreement as well as the coordination of their activities.

The Parties shall exchange addresses, telephone and fax numbers of their competent authorities in order to ensure the exchange of inforrnation as foreseen in the Agreement.


ARTICLE 24

 Interior Ministers of the Parties shall meet alternately at least önce a year and shall review the cooperation activities.

ARTICLE 25

This Agreernent shall not hinder the implementation of the obligations of the Parties included in the bilateral and multilateral Agreements to which they are already bound.

This Agreernent is öpen for the participation of the other Balkan Countries. .

The interpretation of ali terms in the Agreernent shall be in accordance with the terminology of international conventions to which the sides are Parties.

The present Agreernent shall enter into force, after completion by each Contracting Party the çonstitutional requirements, on the date of the exchange of diplomatic notes to thiseffect.

The present Agreernent is made for a 3 years period, unlesş the Parties denounce the agreernent 3 months to its termination, it shall be automatically prolonged fpr a 3 years period.

Done at Antalya this 16th day of April 1998, in English, Turkish, Bulgarian and Romanian languages as four original çopies equally authentic and in case of any disagreement in interpretation, the English text shall pfevail.

On Behalfof the Government of the Republic of Turkey

On Be half of the Government of the Republic of Bulgaria

On Be half of the Government of Romania