Kanun No :

5059

Kabul Tarihi   :

14.01.2004

Resmi Gazete Tarihi-No  :

20/01/2004- 25352

 

MADDE 1. - 7 Nisan 2003 tarihinde Ankara'da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Örgütlü Suçlar, Terörizm ve Diğer Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ

İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA

ÖRGÜTLÜ SUÇLAR, TERÖRİZM VE DİĞER SUÇLARLA MÜCADELEDE

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle “Taraflar” olarak adlandırılacaklardır),

- İki ülke arasında mevcut dostluk ilişkileri çerçevesinde;

- Tarafları bağlayan uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri dikkate alarak ve yürürlükteki mevzuatlarına uygun olarak,

- Sınıraşan nitelikteki uyuşturucu ve psikotrop madde kaçakçılığı ile terörizm ve örgütlü suçlar arasındaki bağlantıdan derin endişe duyarak,

- Suçla mücadelede aralarındaki derin işbirliğini güçlendirme iradelerini ortaya koyarak,

- Eşitlik, karşılıklılık ve karşılıklı çıkar ilkesinden hareketle,

-Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:

MADDE 1

1. Taraflar, bundan böyle “yetkili kurumlar” olarak adlandırılacak olan güvenlik ve asayişin korunmasından sorumlu kurumlar arasında, başta aşağıda sayılan suçlar olmak üzere, suçlarla mücadele alanında, suçu önleyerek ve suçların faillerini ortaya çıkararak işbirliği yapacaklardır;

1) insan yaşamına ve sağlığına yönelik suçlar,

2) terörist faaliyetlerle bağlantılı suçlar,

3) nükleer ve radyoaktif maddelerle ilgili suçlar,

4) cinsel özgürlüğe karşı ve pornografiyle ilgili suçlar,

5) insan ticareti ve insan özgürlüğünün yasadışı engellenmesi,

6) insan hücresi, dokusu ve organlarının ticareti ve kaçakçılığı,

7) silah, mühimmat ve patlayıcı ile diğer tehlikeli maddelerin yasadışı üretimi ve ticareti,

8) her türlü bilişim suçu ve siber ortamda işlenen suçlar,

9) sınırdan yasadışı geçiş ve insan kaçakçılığı,

10) kültür varlıkları ile sanat eserlerinin çalınması ve kaçakçılığı,

11) motorlu araç hırsızlığı ve kaçakçılığı,

12) ödeme araçları, değerli kâğıtlar ve her türlü belgede sahtecilik, bunların dolaşımı ve kullanımı ile ilgili suçlar,

13) suç ve yolsuzluktan elde edilen gelirin aklanması,

14) uyuşturucu ve psikotrop madde üretmek amacıyla kullanılan bitkilerin yasadışı ekimi, bunların ve katkı maddelerinin üretimi, yasadışı olarak işlem görmeleri, taşınmaları, kaçakçılığı ve ticareti ile bunların üretimi amacıyla kullanılan ana maddelerin ve yarı mamül ürünlerin ticareti,

2. Taraflar aşağıda yer alan konularda da işbirliği yapacaklardır:

1) 1. bentde belirtilen suçları işlediğinden şüphelenilen veya bu suçlar nedeniyle verilen cezanın infazından kaçan kişilerin aranması,

2) kayıp kişilerin aranması ve kimliği belirlenemeyen kişi ve cesetlerin kimliklerinin tespiti,

3) suçtan elde edilen gelir ve malların araştırılması,

MADDE 2

1. Bu Anlaşmanın uygulanışına ilişkin temaslar, kendi alanlarında doğrudan yetkili kurumlar arasında veya bu kurumların yetkili kılacakları temsilcileri arasında yapılacaktır.

Bu kurumlar:

- Türkiye Cumhuriyeti adına:

1) İçişleri Bakanlığı,

2) Emniyet Genel Müdürlüğü,

3) Jandarma Genel Komutanlığı,

4) Sahil Güvenlik Komutanlığı,

- Polonya Cumhuriyeti adına:

1) İçişlerinden sorumlu Bakan,

2) Finans kurumlardan sorumlu Bakan,

3) Kamu finansmanından sorumlu Bakan,

4) Malî İşler Genel Müfettişi,

5) Güvenlik Teşkilâtı Başkanı,

6) Emniyet Genel Müdürü,

7) Sınır Koruma Teşkilâtı Başkanı'dır.

2. Taraflar, bu Anlaşmayı uygulayan kurumların yetkileri veya adlarındaki değişiklikleri diplomatik yollardan birbirlerine bildireceklerdir.

3. 1. bendde belirtilen kurumlar karşılıklı irtibat görevlisi atamaya, ulusal mevzuatlarına uygun olarak bu Anlaşmaya ek uygulama protokolleri akdetmeye ve ayrıntılı ilkelerle işbirliği alanlarını belirlemeye yetkilidirler. Ayrıca, gerektiğinde burada tanımlanan işbirliğinin etkinliğini sağlamak için müzakerelerde de bulunabilirler.

4. Tarafların yetkili kurumları, uzman değişiminin gerçekleşeceği tarihten en az iki hafta önce, acil durumlarda ise mümkün olan en kısa sürede, değişimde bulunulacak personelin adlarını birbirlerine bildireceklerdir. Şayet Taraflardan biri, diğer Tarafça belirlenen bir personelin değişimiyle gerçekleştirilecek işbirliğinin ulusal güvenliğine veya diğer temel çıkarlarına karşı tehdit oluşturabileceği görüşünde ise uzman değişimini reddedebilir.

MADDE 3

1. Tarafların yetkili kurumları, mübadele ettikleri gizlilik derecesini haiz bilgiyi, nakleden Tarafın yasasında belirlenen gizlilik derecesinden daha düşük düzeyde olmamak üzere koruyacaklardır.

2. Taraflardan birinin yetkili kurumları tarafından diğer Tarafın yetkili kurumuna nakledilen bu gibi bilgi veya teknik teçhizat, ancak bilgiyi nakleden yetkili kurumun yazılı onayı alındıktan sonra üçüncü bir devletin güvenlik ve asayişi sağlamakla sorumlu kurumlarına teslim edilebilir.

3. Taraflardan birinin yetkili makamları tarafından nakledilen gizlilik derecesine sahip bilginin ifşa edildiği veya ifşa edilmeye maruz kaldığı durumda, diğer Tarafın yetkili kurumu bu durumu, meydana geldiği şartları, etkileri ve gelecekte bu gibi olayları önlemek için alınan tedbirleri, acilen bunu nakleden Tarafın yetkili kurumuna yazılı bildirecektir.

MADDE 4

1. Taraflar, aralarında naklettikleri kişisel verilerin kullanım biçimi ve güvenliği konusunda aşağıda belirtilen yöntemlere uygun hareket edeceklerdir:

1) İletilen kişisel veriler yalnız amacına uygun olarak ve bu bilgileri ileten Tarafın yetkili kurumu tarafından belirlenen koşullarda kullanılacaktır,

2) Taraflardan birinin yetkili kurumu, diğer Tarafın yetkili kurumuna, talebi üzerine, iletilen kişisel verinin kullanım biçimi ve olayla ilgili olarak elde edilen sonuçları bildirecektir,

3) Taraflardan birinin yetkili kurumunun, diğer Tarafın yetkili kurumuna ileteceği kişisel veriler ancak, ileten Tarafın yetkili kurumunun izniyle diğer birimlere iletilecektir,

4) Veriyi ileten Tarafın yetkili kurumu, bu verinin doğruluğundan sorumludur,

5) İletilen kişisel veri doğru değilse veya iletilmesi kanunen mümkün değilse, bu verileri alan Tarafın yetkili kurumu bu durumu söz konusu veriyi ileten Tarafın yetkili kurumuna bildirecektir. Böyle bir durumda söz konusu Tarafın yetkili kurumu bu veriyi düzeltecek veya imha edecektir,

6) Kişisel veri ile ilgili bilgileri ileten Tarafın yetkili kurumu, verinin bilgisayar dosyalarından çıkarılacağı zamanı belirleyecektir,

7) Kişisel verinin iletimi ve alımı, Taraflarca belirlenecek yetkili makamlarca yapılacak denetim ve kayıt işlemlerine tâbi tutulacaktır,

8) Tarafların yetkili kurumları, kişisel verilerin yetkisi olmayan kişilerin eline geçmesini, değiştirilmesini ve açıklanmasını önleyerek korunmalarını sağlayacaklardır.

2. 1. bendde yer alan hükümler, Anlaşma'da tanımlanan faaliyetlere iştirak ettiklerinde Taraflardan birinin ülkesinde diğer Tarafın yetkili kurumu tarafından elde edilen kişisel verilere de uygulanacaktır.

3. Kişisel veri, Taraflardan birinin ülkesinde gerçekleştirilen faaliyetlere katılan diğer Tarafın yetkili kurumuna, bu Tarafın yetkili makamının denetimi altında talep edilmesi durumunda verilebilir.

MADDE 5

1. Maddede belirtilen işbirliğini uygulamak üzere Tarafların yetkili kurumları:

1. Gerektiğinde, suçlulara ait kişisel verileri veya aşağıdaki hususlarla ilgili bilgileri birbirlerine ileteceklerdir:

a) suça teşvik eden veya suç faaliyetlerini yöneten kişiler,

b) suçlular arasındaki kriminal bağlantılar,

c) kriminal grupların ve teşkilâtların yapıları ve bunların operasyon biçimleri,

d) belirli suç grupları ve çetelerin tipik davranışları,

e) suçun zamanı, yeri ve yöntemi itibarıyla bir olayın temel ayrıntıları, konusu ve karakteristik özellikleri,

f) ceza kanunu hükümleri ihlalleri,

g) gerçekleştirilen faaliyetler ve sonuçları,

2. Taraflar, birinin talebi üzerine, gereksiz gecikmeden kaçınarak, gerekli operasyonel faaliyetlerde bulunacaklardır.

MADDE 6

1. Tarafların yetkili kurumları, asayiş ve güvenliğe yönelik gelecek ve geçmişteki saldırılar ile Taraflardan birinin temel ulusal çıkarlarına yönelik suç işleyen veya planlayan kişiler veya terör gruplarının uyguladıkları yöntemlere ilişkin bilgileri ve tetkik sonuçlarını mübadele edeceklerdir. Tarafların yetkili kurumları terörizmi önleme ve terörle mücadele amacıyla gerekli görülen diğer ortak faaliyetleri de gerçekleştireceklerdir.

2. Terörizmle mücadele amacıyla Tarafların yetkili makamları aşağıdaki konularda da bilgi alışverişinde bulunacaklardır:

1) Terör örgütlerini finanse ettikleri konusunda hakkında geçerli şüphe bulunan kuruluşlar ile bunlarla bağlantıları bulunan kişi ve kurumlar,

2) Terör örgütlerinin tespit edilen finans yöntemleri.

MADDE 7

Tarafların yetkili kurumları, sınırın yasadışı yollardan geçilmesini önlemek ve suçla mücadele etmek için vize türleri ve kimliklere ilişkin bilgileri, özellikle bu suçları örgütleyenleri, kullandıkları yöntemleri, sınırı geçmede kullandıkları belgelerin örneklerini, bu belgelerde kullanılan pul ve damgalar hakkındaki bilgileri birbirlerine ileteceklerdir.

MADDE 8

Tarafların yetkili kurumları;

1. a) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile prekürsörlerinin ticareti,

b) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile prekürsörlerinin üretim ve depolama yerleri ile üretim yöntemleri ve nakliye şekilleri,

c) Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile prekürsörlerinin götürüldükleri hedef mekanlar hakkındaki bilgileri birbirlerine ileteceklerdir.

2. Birbirlerine yeni uyuşturucu ve psikotrop maddeler, bunların prekürsörleri ve gerek biyolojik gerek sentetik özellikli diğer tehlikeli maddelerin numunelerini sağlayacaklardır.

3. Uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile prekürsörlerinin yasal ticareti üzerindeki denetime ilişkin düzenlemeler ve deneyimleri hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklardır.

MADDE 9

Bilim, teknoloji ve eğitim alanlarındaki işbirlikleri kapsamında Tarafların yetkili kurumları,

1) Özel teçhizatın kullanım ve geliştirilmesinin yanısıra özellikle örgütlü suçlarla mücadele yöntemleri ve suç faaliyetlerinin yeni şekillerine ilişkin bilgi ve deneyim alışverişinde bulunacaklardır.

2) Suçtan elde edilen karaparanın aklanmasını kontrol etmek için başvurulan cezai çözümlerin ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelenin yanısıra, suçun soruşturulması, kriminalistik ve kriminolojik araştırma sonuçlarının alışverişini yapacaklardır.

3) Suça ilişkin hususlar hakkında bilgi alışverişinde bulunacaklar ve suçla mücadelede kullanılan teknik cihazlara karşılıklı erişim sağlayacaklardır.

4) Özellikle suç ve suçlu soruşturma teknikleri ile suçla mücadelenin operasyonel yöntemlerinde etkin meslekî eğitim ve gelişmeyi sağlamak amacıyla uzman alışverişinde bulunacaklardır.

5) Bu Anlaşma'nın düzenlediği alanlarda meslekî eserlerin ve diğer yayınların alışverişinde bulunacaklardır.

MADDE 10

Taraflar; ulusal egemenliklerine ters düşen, güvenliklerini veya temel çıkarlarını tehlikeye sokabileceği veya mevzuatlarını ihlal edebileceği düşünülen durumlarda diğer Tarafın yardım veya işbirliği talebini tamamen veya kısmen reddedebilir veya belli koşullara bağlı olarak yerine getirebilir. Böyle bir durumda keyfiyet diğer Tarafa derhal bildirilecektir.

MADDE 11

Bu Anlaşma'nın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin uzlaşmazlıklar, yetkileri kapsamında Tarafların yetkili kurumları arasında doğrudan müzakereler yoluyla çözümlenecektir.

MADDE 12

Bu Anlaşma, Tarafların iki taraflı ve çok taraflı uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerini engellemez.

MADDE 13

Bu Anlaşma'nın uygulanmasında Taraflar kendi resmî dillerini veya İngilizce'yi kullanacaklardır.

MADDE 14

Anlaşma'nın uygulanmasına ilişkin masraflar, Taraflarca belirli durumlarda aksine hükmedilmedikçe, masrafların yapıldığı ülke tarafından karşılanacaktır.

MADDE 15

1. Bu Anlaşma, her iki tarafın ulusal mevzuatları çerçevesinde onay işlemlerine tâbi olacak ve onay işlemlerinin tamamlandığı nota teatisi ile teyid edilecektir. Anlaşma, Tarafların ulusal onay işlemlerinin tamamlandığını bildiren ikinci notanın alınmasından 30 gün sonra yürürlüğe girecektir.

2. Anlaşmanın geçerliliği herhangi bir süreyle sınırlandırılmamıştır. Taraflardan birinin Anlaşmanın sona erdirilmesi için diğer Tarafa diplomatik yoldan yazılı ihbarda bulunması halinde, söz konusu ihbar notasının alınmasından üç ay sonra Anlaşma feshedilebilecektir.

Bu Anlaşma Ankara'da 7 Nisan 2003 tarihinde her üçü de eşit olmak üzere Türkçe, Lehçe ve İngilizce dillerinde ikişer örnek halinde imzalanmıştır. Anlaşmanın hükümlerinin yorumlanmasında farklılıklar olması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ          POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ  

ADINA                                                             ADINA