Güvenlik Konseyi'nin 28 Eylül 2001 günü 4385 inci oturumunda kabul edilen (2001) 1373 sayılı KARARI  :

Güvenlik Konseyi; 

19 Ekim 1999 tarihli (1999) 1269 ve 12 Eylül 2001 tarihli (2001) 1368 Kararlarını teyit ederek, 

Aynı şekilde 11 Eylül 2001 tarihinde New York, Washington ve Pennsylvanya'da işlenen terörist saldırılarla ilgili hiçbir yanlış anlamaya meydan vermeyen kınamasını teyit ederek ve bu nev'i bütün eylemlerin önüne geçilmesine ilişkin kararlılığını ifade ederek, 

Uluslararası her terör eyleminde olduğu gibi, bu nev'i eylemlerin barış ve uluslararası güvenlik için bir tehdit oluşturduklarını ayrıca teyit ederek, 

Birleşmiş Milletler Şartı'nın onayladığı ve (2001) 1368 sayılı Kararda teyit olunan bireysel ya da kolektif doğal meşru savunma hakkını teyit ederek, 

Barışa ve uluslararası güvenliğe karşı tehditlerinin ağırlığını hissettiren terörist eylemlere karşı Birleşmiş Milletler Şartı'na uygun olarak bütün imkânlarla mücadelenin gerekliliğini teyit ederek, 

Dünyanın değişik bölgelerinde, hoş görüsüzlük ve aşırılığın neden olduğu terörist eylemlerin çoğalmasından derin şekilde kaygı duyarak, 

Terörist eylemleri önlemek ve onları cezalandırmak için acil işbirliğine gitmelerini, özellikle artan bir işbirliği ve terörizmle ilgili uluslararası sözleşmelerin eksiksiz uygulanmasını Devletlerden talep ederek, 

Toprakları üzerinde bütün yasal olanaklarla her nev'i terörist eylemin finansmanını ve hazırlığını önlemek ve cezalandırmak amacıyla Devletlerin uluslararası işbirliğini ek önlemler alarak tamamlamaları gerektiğini dikkate alarak, 

Genel Kurulun Ekim 1970 tarihli ve (2625 XXV) sayılı Deklarasyonunda düzenlediği ve Güvenlik Konseyi'nin (1998) 1189 sayılı Kararıyla teyit ettiği, her Devletin, diğer bir Devletin toprakları üzerinde terör eylemlerini düzenlemek ve cesaretlendirmekten, bunlara yardım ve katılmaktan veya toprakları üzerinde bu nev'i eylemlerin işlenmesi amacına yönelik faaliyetlerin düzenlenmesine hoş görüyle yaklaşmaktan imtina edeceği ilkesini teyit ederek,  

Birleşmiş Milletler Şartı'nın VII nci Bölümü gereğince hareketle, 

1. Bütün Devletlerin: 

a) Terörist eylemlerin finansmanını önlemesine ve cezalandırmasına; 

b) Hangi şekilde olursa olsun, doğrudan ya da dolaylı olarak uyrukları tarafından toprakları üzerinde terörist eylemleri işlemek için veya bunların terörist eylemleri işlemek için kullanılacağı bilinerek kasten malî kaynak temini ve toplanmasını suç haline getirilmesine; 

c) Terörist eylemlerde bulunmak suçunu işleyenlerin ya da işlemeye kalkışanların, bu nev'i eylemleri kolaylaştıran ya da onlara katılanların, bu şahıslara ait veya bu şahıslar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak denetlenen kuruluşların ve anılan şahıs ya da kuruluşlar adına veya bu şahıs ya da kuruluşların talimatları doğrultusunda hareket eden şahıs ya da kuruluşların, ve bu şahıslar ve kuruluşlarla ortak olan veya onlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol edilen bu şahıslara ait mal varlıklarından doğan anapara da dahil olmak üzere, anaparalarının ve diğer malî varlıklarının ve ekonomik kaynaklarının vakit geçirmeksizin dondurulmasına; 

d) Toprakları üzerinde bulunan kendi uyrukları veya bütün kişi ve kuruluşlardan, doğrudan veya dolaylı olarak, terörist eylemlerde bulunmak suçunu işleyenlerin ya da işlemeye kalkışanların , bu nev'i eylemleri kolaylaştıran ya da onlara katılanların, bu şahıslara ait ya da doğrudan veya dolaylı olarak bunlar tarafından kontrol edilen kuruluşların ve bu şahısların adına ya da talimatları doğrultusunda hareket eden şahıs ya da kuruluşlara anapara katmalarını, malî katıda veya ekonomik kaynak veya malî ya da buna bağlı diğer hizmette bulunma ve sağlamalarının yasaklamasına; 

Karar verir. 

2. Aynı şekilde bütün Devletlerin: 

a) Aktif ya da pasif, hangi şekilde olursa olsun, özellikle terörist gruplara üye toplanmasını ve teröristlere mühimmat sağlanmasını cezalandırarak, terörist eylemlere katılmış şahıs ya da kuruluşlara destek sağlanmasından imtina etmelerine; 

b) Terörist eylemlerin işlenmemesi için istenen bütün önlenmeleri, özellikle bilgi değişimi suretiyle diğer Devletlerle acil uyarıyı sağlayarak almalarına; 

c) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayanlara, örgütleyenlere, destekleyenlere ya da bu eylemleri işleyenlere ya da faillerine yataklık edenlere sığınma hakkını vermeyi reddetmelerine; 

d) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayanların, örgütleyenlerin, destekleyenlerin ya da bu eylemleri işleyenlerin, bu nev'i eylemleri diğer Devletlere veya diğer Devletlerin vatandaşlarına karşı işlemek amacıyla karşılıklı olarak topraklarını kullanmalarını engellemelerine; 

e) Terörist eylemlere malî kaynak sağlayan, örgütleyen veya terörist eylemleri işleyen, iştirak eden ya da onlara destek veren her şahsın adalet önüne çıkartılmasına ve bu şahıslara karşı alınabilecek önlemler haricinde, bu terörist eylemlerin ulusal mevzuatta vahim suç haline getirilmesine ve öngörülen cezaların bu eylemlerin vahameti ölçüsünde olmalarına, dikkat etmelerine; 

f) Terörist eylemlere malî kaynak sağlanmasına ya da, uhdelerinde bulunan ve usulî işlemlerde gerekli olacak ispat vasıtalarının elde edilmesine yönelik yardım da dahil olmak üzere, bu eylemlerin ihtiyaç duyduğu desteğin sağlanması ve suç soruşturmaları ve diğer usulî muameleler sırasında en geniş şekilde karşılıklı yardımlaşmaya katılmalarına; 

g) Sınırlarda etkili denetimler icra ederek teröristlerin ve terörist grupların hareketlerini ve kimlik cüzdanları ve seyahat belgeleri verilirken denetlemelerine ve kimlik cüzdanlarının ve seyahat belgelerinin taklit edilmesini ya da hileli kullanımını engellemelerine; 

Karar verir. 

3. Bütün Devletlerden: 

a) Bilhassa teröristlerin ya da terörist şebekelerinin hareketlerine, taklit edilmiş seyahat belgelerine, silah, patlayıcı veya hassas maddelerin kaçakçılığına, teröristlerin iletişim teknolojilerinin kullanımına ve terörist grupların sahip olduğu kitlesel imha silahlarının tehdidine ilişkin işlemsel bilgilerin değişiminin yoğunlaştırılması ve hızlandırılması imkânlarını bulmalarını; 

b) Uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak bilgilerin değişimini ve idarî ve adlî temelde terörist eylemlerin önlenmesi amacıyla işbirliğine gidilmesini; 

c) Özellikle, ikili ve çok taraflı sözleşmeler çerçevesinde, terörist eylemleri önlemek ve cezalandırmak ve bu nev'i eylemlerin faillerine ilişkin önlemler almak amacıyla işbirliğine gitmelerini; 

d) En kısa sürede, 9 Aralık 1999 tarihli Terörizmin Finansmanın Önlenmesine ilişkin Uluslararası Sözleşme de dahil olmak üzere, terörizme ilişkin uluslararası sözleşme ve protokollere taraf olunmasını; 

e) Güvenlik Konseyi'nin 1368 (2001) sayılı Kararı ile birlikte terörizme ilişkin uluslararası sözleşme ve protokollere göre daha fazla işbirliğinde bulunulmasını ve bunların eksiksiz olarak uygulanmasını; 

f) Mülteci statüsü vermeden önce, sığınma talebinde bulunanların terörist eylemleri örgütlemediği ya da bunları işlemediğine ve bunlara katılmadığına kesin olarak kanaat getirilmesi amacıyla, insan haklarına ilişkin uluslararası normlar da dahil olmak üzere, ulusal mevzuatlarındaki geçerli düzenlemeler ve uluslararası hukuka uygun olarak gereken önlemlerin alınmasını; 

g) Uluslararası hukuka uygun olarak, terörist eylemlerin faillerinin veya örgütleyicilerinin veya bu nev'i eylemleri kolaylaştıranların mülteci statüsünü kendi çıkarlarına uygun olarak saptırmamalarını ve terörist olarak varsayılanların iade taleplerinin reddinin siyasî mülahazaları doğrulayacak şekilde reddedilmemesine dikkat edilmesini; 

Talep eder. 

4. Uluslararası terörizm ve uluslararası örgütlü suçlar, yasadışı uyuşturucu, karapara aklama, silah kaçakçılığı ve nükleer, kimyasal, biyolojik ve ölümcül tehlike teşkil eden diğer maddelerin yasadışı aktarımı arasındaki yakın ilişkileri kaygıyla not eder ve bu itibarla bölgesel ve uluslararası ölçekte bu vahim soruna karşı harekatın güçlendirilmesi ve uluslararası güvenliğe getirdiği ağır tehdidin önlenmesi amacıyla sarf olunan güçlerin işbirliğinin kuvvetlendirilmesi gereğinin altını çizer; 

5. Terörizm eylemlerinin metotlarının ve uygulamalarının Birleşmiş Milletler Örgütü'nün amaç ve ilkelerine ters olduğunu ve terörist eylemlere malî kaynak sağlanması ve örgütlenmesinin ya da bu nev'i eylemlere azmettirmenin de aynı şekilde Birleşmiş Milletler Örgütü'nün amaç ve ilkelerine ters olduğunu ilân eder; 

6. İç Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin uygulanması doğrultusunda, Güvenlik Konseyi'nde, Konseyin bütün üyelerinden oluşan ve bu Kararın uygulanmasını, istenen uzmanlar vasıtasıyla, takip ile görevli bir Komitenin kurulmasına karar verir ve bütün Devletlerden Komiteye en geç bu Kararın kabulünden itibaren geçen 90 gün içinde ve Komiteye teklif olunacak takvime göre, Kararın hayata geçirilmesi ile ilgili aldıkları önlemleri rapor etmelerini talep eder; 

7. Genel Sekreter ile danışmalarda bulunarak, Komiteye görevlerini belirlemesi, en geç bu Kararın kabulünden itibaren geçen 30 günlük süre içinde bir çalışma programını sunması ve ihtiyaç duyduğu destek konusunda düşünmesi talimatlarını verir; 

8. Şart gereğince kendisine tevdi edilen sorumluluklara uygun olarak, bu Karara tam olarak uyulmasının sağlanması için gerekli tüm önlemlerin alınmasının kararlaştırıldığını ilân eder; 

9. Sorunun (her yönüyle ele) alındığına karar verir.