REVİZE EDİLEN FATF-XIII HÜKÜMLERİ

 

29-30 Ekim 2001 tarihlerinde gerçekleştirilen FATF Olağanüstü Plenary'sinde,  FATF hükümleri Terörün finansmanını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenip E bölümünün eklenmesi suretiyle genişletilmiştir. Buna göre, Bakanlar düzeyinde onaya tabi tutulması kararlaştırılan genişletilmiş FATF hükümleri şu şekildedir;

 

A. KARAPARA AKLAMAYLA MÜCADELE MESAJININ TÜM KITALARA VE BÖLGELERE YAYILMASI

1. OGBS*ile olduğu kadar FATF türü bölgesel kuruluşlarla da (APG*, CFATF*, Avrupa Konseyi PC-R-EV Komitesi*) oluşturulan işbirliğinin artırılması ve zaten var olan kuruluş ya da örgütlerle beraber yeni kurulmuş ya da oluşturulmuş FATF türü bölgesel kuruluşların da (ESAAMLG*, GIABA*, [GABAC]* ve GAFISUD*) gelişmesinin desteklenmesi.

2. FATF türü yeni bölgesel kuruluşların oluşturulmasına yönelik adımların atılması.

3. Üye olmayan ülkelerde FATF'in amaçlarının ilerlemesi için  konu ile ilgili tüm bölgesel ve uluslararası organizasyonlar veya  yapılarla, özellikle UNODCCP*‘in karapara aklama ile mücadele küresel programı ile yakın işbirliği kurmak

4.  IMF'nin ve Dünya Bankası Yönetim Kurulu'nun karapara aklama ile mücadele de gösterilen küresel çabaya  daha fazla katkıda bulunma yönündeki  son kararlarını uygulamak için  FATF ve uluslararası  finansal kuruluşlar arasında yakın işbirliğini sürdürmek

5. Eylül 1998 yılında belirlenmiş olan potansiyel yeni üyelerle (Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika ) görüşmelerin yoğunlaştırılması .

B. İŞBİRLİĞİ YAPMAYAN ÜLKELER VEYA BÖLGELER (NCCTs)

6. NCCT'lerin gösterdikleri gelişmelerin izlenmesi ve 22 Haziran 2001 de gözden geçirilmiş olan işbirliği yapmayan ülkeler veya bölgeler listesinin güncelleştirilmesi, eğer uygunsa.

 

7. Önemli gelişmelerin gerçekleştirilmesi konusunda NCCT ‘lerle yapılan görüşmelerin başarısız olması halinde karşı tedbirlerin uygulanmasının tavsiye edilmesi.

 

8. NCCT listesinden çıkarılan ülkelerin  uygulamalarındaki gelişmenin izlenmesi.

 

9. Sınırlı sayıdaki ülkeler veya bölgelerin 25 NCCTs Kriteri kapsamında incelenmelerinin yanında Haziran 2001 de ertelenen ülkelerin gözden geçirilmelerinin tamamlanması, özellikle bugüne kadar sistematik incelemelere tabi olmamış bölgelerde.

 

10. Uygun olması halinde, FATF benzeri bölgesel kuruluşlarla işbirliği içersinde, daha önce incelenen ancak NCCTs olarak belirtilmeyen ülkelerdeki durumun izlenmesi.

 

 

C-KARAPARA AKLAMA TRENDLERİNİN VE KARŞI TEDBİRLERİN YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

 

11. 2002'deki muhtemel değişiklik seçeneklerinin ele alınması amacıyla 40 Tavsiyenin gözden geçirilmesinin takip edilmesi.

 

12. Gözden geçirme ile uygun gelişmelere maruz kalacak olan 40 Tavsiyedeki önerilen ve muhtemel değişiklikleri tartışmak amacıyla özel sektör temsilcileri ile birlikte bir forum düzenlenmesi.

 

13. Karapara aklama trendleri ve karşı önlemlerdeki gelişmeler üzerinde inceleme yürütülmesi

 

14. Özellikle tipolojiler konusunda OECD'nin Mali İşler Komitesi ile bilgi değişiminin devam ettirilmesi.

 

D. 40 TAVSİYENİN UYGULANMASININ GELİŞTİRİLMESİ

15. 40 Tavsiyenin gözden geçirilmesi sonucunun askıya alınması ve 3 üncü tur karşılıklı değerlendirme başlamadan önce, 25 NCCT kriterindeki performanslarını da içerecek şekilde, 1999/2000 de mutabakata varılan sürece göre,  üyelerin 1996 40 Tavsiyesi ile uyumunu değerlendirmek için geçici bir kendi kendini değerlendirme uygulamasının yürütülmesi.

 

16. GCC üye devletlerinin karşılıklı değerlendirmelerinin tamamlanması.

 

E. TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE EDİLMESİ

 

17.Terörizmin finansmanı ile mücadele için özel tavsiyeler benimsenmesi

 

18. Üyelerin terörizmin finansmanına karşı özel tavsiyelere uyumunu değerlendirmek için kendini değerlendirme çalışmasının tamamlanması

 

19. Üye olmayan ülkelerin terörizmin finansmanına karşı özel tavsiyelerle uyumunu değerlendirmek için dünya çapında bir kendini değerlendirme çalışmasının başlatılması

 

20. Terörizmin finansmanının, metotlarının, tekniklerinin ve mali kurumlar için özel bir rehber sorununun gözden geçirilmesi

 

21. Terörizmin finansmanı ile ilgili özel tavsiyeleri tanıtmak için FATF tarzı bölgesel kuruluşlar ve OGBS ile bağlantılı olarak bunların temsilcilerini de kapsayan bir forum düzenlemek amacıyla adımlar atmak

 

22. Terörizmin finansmanı ile mücadele için gerekli önlemlerden yoksun bulunan ülkeleri belirleme süreci başlatmak ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmeyen ülkeler için karşı tedbirler ihtimalini de içeren sonraki adımları tartışmak

 

 

*          APG: Karapara Aklama ile İlgili Asya Pasifik Grubu

            CFATF: Karayipler Mali Eylem Görev Grubu

            ESAAMLG: Doğu ve Güney Afrika Mali Eylem Görev Grubu

            GABAC: Orta Afrika Karapara Aklama ile Mücadele Eylem Grubu

            GAFISUD: Güney Amerika Mali Eylem Görev Grubu

            GIABA: Afrika Hükümetler Arası Karapara Aklama ile Mücadele Grubu

            OGBS: Banka Denetçileri Offshore Grubu

PC-R-EV: Karapara Aklama ile Mücadele Önlemlerini Değerlendirme Uzmanları Komitesi

UNODCCP: Suçun Önlenmesi ve Uyuşturucu Kontrolü İçin Birleşmiş Milletler Bürosu

           

30 Ekim 2001