KARAPARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİNE DAİR 4208 SAYILI KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (1)

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi - No      :

3/6/1997-97/9523

Resmi Gazete Tarihi                                   :

2/7/1997

Resmi Gazete No                                         :

23037

      

Madde 1 ilâ 14 -  (Mülga: 10/12/2007-2007/13012 K.)
Uyum görevlisi atanması
Madde 14/A – (Ek: 13/1/2000 - 2000/65 K.)
Yükümlüler bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapmaları gereken bildirimler için idari düzeyde bir uyum görevlisi atarlar. Uyum görevlisi atayacak yükümlü gruplarını, uygulamanın başlangıç tarihlerini, uyum görevlisinin nitelik, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Madde 15 - (Mülga: 10/12/2007-2007/13012 K.)
Denetim
Madde 16 – (Mülga birinci fıkra: 10/12/2007-2007/13012 K.)
(Ek: 13/1/2000 - 2000/65 K.) İlgili mevzuatları gereği işlemlerinin mevzuat hükümlerine uygunluğunu denetletmek amacıyla müfettiş çalıştırmaları zorunlu olan yükümlüler, denetimlerini Kanun ve bu Yönetmelikteki mükellefiyetler açısından da gerçekleştirirler. Özel finans kurumlarında bu denetim, denetleme kurulları aracılığıyla yapılır.
Eğitim
Madde 16/A – (Ek: 13/1/2000 - 2000/65 K.)
Başkanlık, yükümlülerden bu Yönetmelikle getirilen mükellefiyetlerin çalışanları tarafından bilinmesini sağlayacak gerekli eğitimi vermelerini isteyebilir.
Yükümlülerce verilecek eğitim programlarını, kapsam, konu, yükümlü grupları, uygulama tarihi ve usulü itibariyle belirlemeye Bakanlık yetkilidir.
Madde 17 ilâ 31 – (Mülga: 10/12/2007-2007/13012 K.)
Yürürlük
Madde 32 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Ancak, Yönetmeliğin 8 ve 9 uncu maddelerindeki bilgi verme zorunluluğu 1 Ocak 1998 tarihinde başlar.(2)
Yürütme
Madde 33 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

4208 sayılı uygulama yönetmeliğinin eski haline ulaşmak için buraya tıklayınız.


(1) Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik'in 50 nci maddesiyle bu Yönetmeliğin 1/4/2008 tarihinde yürürlükten kalkacağı hüküm altına alınmış ise de yine aynı Yönetmeliğin Geçici 1 inci Maddesinde yer alan " Kanunun 5 inci maddesi gereğince çıkarılacak Yönetmelik yürürlüğe girinceye kadar 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 14/A maddesi, 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası ile 16/A maddesinin uygulanmasına devam olunur.” hükmüne istinaden  adı geçen  maddeler yerinde korunmuştur.

(2) Bu maddede yer alan "1 Ekim 1997" tarihi, 24/9/1997 tarihli ve 97/9983 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "1 Ocak 1998" tarihi olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bkz.: 28/9/1997 - 23124)