31 Aralık 1997 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan MASAK 1 Nolu Genel Tebliği

Maliye Bakanlığından :

MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU
Genel Tebliği
Sıra No:1

4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanunun 15 inci maddesine istinaden Bakanlar Kurulunca çıkarılan, 2 Temmuz 1997 tarih ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürür-lüğe giren 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci ve aynı Yönetmeliğin 25.12.1997 tarih ve 97/10419 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yayımlanan Yönetmelik ile değişen 4 ve 6 ncı maddelerinde yükümlülerce yapılacak kimlik tespitine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Anılan maddeler uyarınca kimlik tespitinin yapılması ile ilgili usul ve esasları belirleme yetkisi Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir.

Bu yetkiye istinaden Başkanlık, kimlik tespitine ilişkin usul ve esasları aşağıdaki şekilde belirlemiştir.

I- KİMLİK TESPİTİ YAPMAK ZORUNDA OLAN YÜKÜMLÜLER

4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 3 ve 4'üncü maddelerine göre aşağıda sayılan kişi ve kuruluşlar kimlik tespiti yapmak zorundadırlar.

1) Bankalar,
2) Özel finans kurumları,
3) Bankalar dışında asli faaliyeti kredi kartı ihraç etmek olan kurumlar,
4) Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki ikrazatçılar, finansman şirketleri, faktoring şirketleri,
5) 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanunu kapsamındaki sigorta ve reasürans şirketleri,
6) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası A.Ş.,
7) Sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy yönetim şirketleri,
8) Yatırım fonu yöneticileri,
9) Yatırım ortaklıkları,
10) Kıymetli madenler borsası aracı kuruluşları,
11) Kıymetli maden, taş veya mücevherlerin alım-satımını yapanlar,
12) Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,
13) Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü dahil her türlü posta ve kargo şirketleri,
14) Finansal kiralama şirketleri,
15) Ticaret amacıyla gayrimenkul alım-satımı ile uğraşanlar veya buna aracılık edenler,
16) Talih oyunları salon işletmeciliği yapanlar,
17) İş makineleri dahil her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtalarının alım-satımı ile uğraşanlar , 
18) Tarihi eser, antika, sanat eseri koleksiyoncuları ve alım-satımı ile uğraşanlar veya bunların müzayedeciliğini yapanlar,
19) Spor kulüpleri.
20) Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü,
21) Türkiye Jokey Kulübü.

II - KİMLİK TESPİT ZORUNLULUĞU

A - Kimlik tespiti


Yukarıda sayılan yükümlüler ile bunların Türkiye'deki her türlü şube, acente, temsilci, ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri herhangi bir parasal sınırlamaya tabi olmaksızın verecekleri kiralık kasa hizmetleri ile taraf oldukları veya aracılık ettikleri toplam tutarı iki milyar[1] Türk Lirası veya muadili dövizi aşan her türlü; alım-satım, havale, ödeme, saklama, takas, trampa, borç alma, borç verme, borcun nakli, alacağın temliki, kiralama, kiraya verme, sigortalama, mevduat, kar-zarara katılma hesabı veya cari hesap açtırma ve bu hesaplardan para çekme veya yatırma, mevduat hesabı niteliğindeki mevduat sertifikaları karşılığında ödeme yapılması, çek ve senet tahsili, repo ve sermaye piyasası işlemleri ile benzeri işlemlerde, bu işlemleri yapmadan önce müşterilerinin ve konuya taraf olanların kimliklerini tespit etmek ve usulü dairesinde son işlem tarihini takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl süreyle muhafaza etmek zorundadırlar.

B - İstisna ve muafiyetler 

Yükümlülerin; Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtildiği gibi, genel, katma ve özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, kanunla kurulan kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlarla yapacakları işlemler ile bankalar ve özel finans kurumlarının kendi aralarında, kendi namlarına yapacakları işlemlerde kimlik tespiti yapma zorunluluğu yoktur.

C - Kimlik tespit usulü 

Kimlik tespiti, gerçek kişiler için; nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport, yabancı uyruklu gerçek kişiler için; kendi ülke pasaportu veya “yabancılar için ikamet tezkeresi”,ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için; tescile dair belgelerin bir örneği ile tüzel kişi adına hareket eden kişinin temsile yetkili olduğuna dair belge ve imza sirküleri,vakıflar için; Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde tutulan sicile, dernekler için; il emniyet müdürlüklerinde tutulan dernekler kütüğündeki kayda ilişkin belgeler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise idare etmeye yetkili olunduğuna ilişkin karar yanında işlemi yapan gerçek kişinin kimliği veya bunların noterce onaylanmış suretlerinin ibrazı sonrası okunabilir fotokopisinin alınması veya işlemle ilgili evrakın arkasına kimlikte yer alan bilgilerin kaydı suretiyle yapılır.

İşlemlerin başka bir gerçek kişi adına yapılması halinde, adına hareket edilen kişinin de kimliği tespit edilir. 

Kimliği tespit edilenlerin müteakip işlemleri, ibraz edecekleri kimlikte yer alan bilgilerin yükümlüde bulunan bilgiler ile karşılaştırılması suretiyle yapılır.

Yükümlüler, Yönetmelikte kimlik tespiti için belirtilen tutarın altındaki işlemlerde kendi belirledikleri usul ve esaslara göre kimlik tespiti yapmaya devam ederler.

D - Sorumlular ve müeyyideler

Bu Tebliğde belirlenen esaslar çerçevesinde kimlik tespiti yapmayan, kimlik tespitine ilişkin belgeleri beş sene süreyle saklamayan yükümlüler, 4208 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre altı aydan bir seneye kadar hapis ve on iki milyon liradan yüzyirmi milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar.

Tebliğ olunur.

[1] (08.07.2003 tarih ve 25162 sayılı R.G 'de yayımlanan K.K kararı ile 12 milyar TL' ye çıkarılmıştır.)