Mali Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği
Sıra No : 3
[1]

(RG: 07.02.2002-24664)

2/7/1997 tarihli ve 23037 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin değişik 12 ve 14 üncü maddelerindeki yetkiye istinaden, 31/12/1997 tarihli ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 sıra no.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde şüpheli işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğin II/B bölümünde 19 madde halinde şüpheli işlem olarak değerlendirilecek işlem tipleri sayılmıştır.

Şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün ifasında yükümlülere yardımcı olmak üzere belirlenen 19 adet şüpheli işlem tipine, bu tebliğ ile aşağıdaki 20 no.lu işlem tipi ilave edilmiştir.

“20-Fonların, terörizm veya terörist eylemlerle ilgili veya bağlantılı olduğundan yada bu amaçla kullanıldığından şüphe duyulması yada şüphe duyulması için makul nedenler bulunması,”

Tebliğ olunur.

[1] 6 sıra no.lu MASAK Genel Tebliği ile yürürlükten kaldırılmıştır.