Mali Suçları Araştırma Kurulu
Genel Tebliği
Sıra No : 6


(RG: 27.09.2008-27010)

1. Konu

9/1/2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak 1/4/2008 tarihinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin (Bundan sonra Yönetmelik olarak anılacaktır.) dördüncü bölümünde şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar yer almaktadır.

Yönetmeliğin 27 nci maddesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın (Bundan sonra Başkanlık olarak anılacaktır.) şüpheli işlem tipleri belirlemeye; 28 inci maddesinde de Maliye Bakanlığı'nın şüpheli işlem bildirim formlarının düzenlenmesine, bildirimlerin elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve bildirimlerde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esasları yükümlüler bazında ayrı ayrı belirlemeye yetkili olduğu belirtilmiştir.

Bu Tebliğin konusunu da Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildiriminde bulunulması yükümlülüğünün; etkin, zamanında ve uygun şekilde yerine getirilmesine yönelik açıklamalar oluşturmaktadır.

2. Şüpheli İşlem

Şüpheli işlem, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına,terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.

3. Şüpheli İşlemleri Bildirim Zamanı

Şüpheli işlemler, Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlüler tarafından; işleme ilişkin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç on iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal Başkanlığa bildirilecektir.

4. Şüpheli İşlem Tipleri

Yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında araç olarak kullanılmaları riskine karşı ortak bir tutum, anlayış ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması ve şüpheli işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olunması amacıyla ekte (EK:1) yer alan şüpheli işlem tipleri belirlenmiştir.

Belirlenen şüpheli işlem tipleri rehber mahiyetinde olup,şüphe veya şüpheyi gerektirecek makul bir sebebin olup olmadığının değerlendirilmesinde bunların yükümlülere yardımcı olması amaçlanmıştır. Bu nedenle yükümlülerin, şüpheli işlemlerin tespitinde kendilerini bu Tebliğ ile belirlenen şüpheli işlem tipleri ile sınırlandırmamaları; şüphe doğuran işlem, sayılan tiplerden herhangi birine uymasa dahi şüpheli işlem bildiriminde bulunmaları gerekmektedir.

İşlemlerin şüpheli işlem tiplerine uygunluğu değerlendirilirken Yönetmelikte yer alan müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar göz önünde bulundurulmalı ve değerlendirme müşteri ve işlem bazında yapılmalıdır. Bir başka deyişle, işlemin şüpheli olup olmadığı değerlendirilirken; müşterinin profili ve faaliyet hacmi, işlemin niteliği ile müşterinin bilinen faaliyetleri kapsamında veya faaliyeti ile orantılı olup olmadığı veya kimlere menfaat sağladığı, sektörün özellikleri ve daha önceki tecrübeler gibi hususların da dikkate alınması gerekmektedir. Yapılmak istenen işlemin uluslararası niteliğinin bulunması durumunda, bu işlemin müşterinin işinin bir parçası olup olmadığına da bakılmalıdır.

Şüpheli işlem kavramında geçen işlem ifadesi tek bir işlem ile sınırlı olmayıp, şüphe veya şüpheyi gerektiren makul bir sebebin olup olmadığı, gerektiğinde birden çok işlem bir arada ele alınmak suretiyle de değerlendirilir. Örneğin tek tek bakıldığında şüphe arz etmeyen bir dizi havale işlemi, birlikte değerlendirildiğinde şüphe arz edebilir.

Tebliğ ekinde yer alan şüpheli işlem tipleri belirlenirken öncelikle tüm yükümlü gruplarına yönelik genel mahiyette şüpheli işlem tiplerine yer verilmiştir. Genel mahiyette şüpheli işlem tipleri; müşteri profiline ve işlemlere ilişkin tipleri içermektedir. Müşteri profiline ilişkin tipler, kişi özelinde dikkat edilmesi gereken hususlarla, işlemlere ilişkin tipler ise müşteriden ziyade yapılmak istenen işlemin niteliğiyle ilgilidir.

İkinci olarak, yükümlülerin faaliyet alanları ve bu alanlarda gerçekleştirilen işlemlerin özellikleri de dikkate alınmak suretiyle, bazı yükümlü grupları için sektörel şüpheli işlem tipleri belirlenmiştir. Sektörel mahiyette şüpheli işlem tipi belirlenmemiş olan yükümlü gruplarında, genel mahiyetteki şüpheli işlem tipleri esas alınacaktır.

Son olarak, terörün finansmanı açısından önem arz eden ve yine tüm yükümlü gruplarınca dikkate alınacak olan şüpheli işlem tiplerine yer verilmiştir.

5. Şüpheli İşlem Bildirimine İlişkin Usul ve Esaslar

5.1. Bildirimde Bulunmadan Önce Yapılacak İşlemler

5.1.1. Genel Olarak

Yükümlüler, şüpheli bir işlemle karşılaştıklarında, işlem hakkında yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaptıktan sonra, edinilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, Şüpheli İşlem Bildirim Formu (ŞİBF) doldurmak suretiyle Başkanlığa şüpheli işlem bildiriminde bulunacaklardır.

Bildirim sürecinde, işlemin niteliği veya müşteri profiliyle ilgili daha ayrıntılı araştırma yapılması gerekebilir. Yetki ve imkânlar ölçüsünde yapılacak bu araştırmanın amacı, şüpheyi destekleyecek ek bulguların olup olmadığını tespit etmektir. Araştırmalar yapılırken müşterinin, hakkında bildirimde bulunulacağından şüphelenmesine neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılması gerekir.

Yükümlüler karşılaştıkları şüpheli işlemleri, herhangi bir parasal sınır gözetmeksizin ŞİBF doldurmak suretiyle Başkanlığa bildireceklerdir.

Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda yükümlüler, gerekli kimlik tespit işlemlerini de yaparlar. Bildirime konu şüpheli işlemin teşebbüs aşamasında kaldığı ve gerçekleştirilmediği durumlarda da kimlik tespiti yükümlülüğü mümkün olduğu ölçüde yerine getirilir.

Bildirimde bulunulan işlemle ilgili olarak yeni bilgi ve bulgular elde edildiği takdirde, tekrar ŞİBF doldurulur ve daha önce yapılan bildirime ek olduğu belirtilerek gecikilmeksizin Başkanlığa gönderilir.

Birden çok işlem bir arada ele alınarak değerlendirildiğinde şüphe arz eden işlemler için tek bir ŞİBF düzenlenir.

Şüpheyi destekleyen bilgi ve belgeler ŞİBF'ye ek yapılır.

Yükümlüler, işleme konu malvarlığının suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanıyla ilgili olduğuna dair belge veya ciddi emare bulunması halinde, Başkanlığı şüpheli işlem bildirim formuyla (“çok ivedi” kaydı içerecek şekilde) bilgilendirinceye kadar, talep edilen işlemi gerçekleştirmekten imtina ederler. Şüphelenilen bu işlemi gerçekleştirmekten kaçınmanın imkânsız olduğu ya da işlemi gerçekleştirmekten imtina etmenin işlemin faydalanıcılarını tespit etme çabalarını engelleyebileceği durumlarda bilgilendirme, işlemden hemen sonra da yapılabilir.

Şüpheli işlem bildirimlerinde tüm yükümlüler tarafından göz önünde bulundurulması gereken yukarıdaki hususların yanı sıra bildirim sürecinde dikkate alınacak diğer hususlar yükümlüler itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

5.1.2. Uyum Görevlisi Atanması Zorunlu Olan Yükümlülerde Bildirim

Aşağıda sayılan yükümlüler, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmeliğin[1] Geçici 1 inci maddesi gereğince, en geç 1/12/2008 tarihine kadar uyum görevlisi atamak zorunda olup, bu yükümlüler için şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü, uyum görevlileri tarafından yerine getirilecektir.[2]

Bankalar (T.C. Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları dahil),

Sermaye piyasası aracı kurumları,

Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü[3]

Bankalar dışında banka kartı veya kredi kartı düzenleme yetkisini haiz kuruluşlar,

Kambiyo mevzuatında belirtilen yetkili müesseseler,

Ödünç para verme işleri hakkındaki mevzuat kapsamındaki finansman ve faktoring şirketleri,

Finansal kiralama şirketleri,

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluşlar.

Uyum görevlisi atanan yükümlülerin şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimlerinin şüpheli işlem bildirim yükümlülüğü, uyum görevlisi vasıtasıyla yerine getirilir.

Uyum görevlisi, kendisine bildirilen veya resen öğrendiği şüpheli olabilecek işlemler hakkında, yetki ve imkânları ölçüsünde araştırma yaparak edindiği bilgi ve bulguları değerlendirmek ve şüpheli olduğuna karar verdiği işlemleri Başkanlığa bildirmekle görevli ve yetkilidir.

Yukarıda sayılan yükümlüler tarafından Başkanlığa intikal ettirilecek şüpheli işlem bildirimleri, uyum görevlileri vasıtasıyla aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

a) Uyum görevlisi atanan yükümlü gruplarında (şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ile benzeri bağlı birimleri dahil) şüpheli işlemle karşılaşılması durumunda işlem, yükümlünün belirleyeceği prosedür doğrultusunda uyum görevlisine bildirilir.

Kurum bünyesinde uyum görevlisine yapılacak bildirimlerin usulü serbestçe belirlenebilir. Ancak, sözlü bildirim bir usul olarak belirlenemez. Bu kapsamda e-posta veya dahili bildirime imkan veren yazılımlar kullanılabilir. Şu kadar ki dahili bildirim kuralları yazılı olarak belirlenir ve tüm çalışanlarca bilinmesi sağlanır.

Yükümlü nezdinde veya aracılığıyla yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan internet bankacılığı, telefon bankacılığı, ATM gibi interaktif uygulamalar kullanılarak yapılan işlemlerde veya izleme ve kontrol faaliyetleri sırasında şüpheli bir işlemin gerçekleştirildiğinin tespiti halinde, durum yine belirlenecek dahili prosedür doğrultusunda uyum görevlisine bildirilir. Bu durumda kimlik tespitinde, yükümlü bünyesinde mevcut bilgi ve belgeler esas alınır.

b) Uyum görevlisi kendisine bildirilen veya resen öğrendiği şüpheli işlemi, yükümlü bünyesinde mevcut diğer bilgi ve belgeler ile ilgili kanun, yönetmelik, tebliğ ve diğer mevzuatı göz önünde bulundurmak suretiyle değerlendirir ve değerlendirme sonucuna göre işlemin, şüpheli işlem olarakBaşkanlığa bildirilmesine veya bildirilmemesine karar verir. Uyum görevlisi, bu değerlendirme sürecinde, yükümlü bünyesindeki tüm birimlerden kendi görev alanı ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilir. Bu kapsamda kendisinden bilgi ve belge istenen birimler de istenilen bilgi ve belgeleri vermek ve uyum görevlisine gerekli kolaylığı sağlamak zorundadır.

c) Uyum görevlisince bildirimde bulunma kararı verildiğinde ŞİBF düzenlenir. Düzenlenen ve uyum görevlisi tarafından imzalanan ŞİBF ile birlikte varsa ilave değerlendirme, bilgi ve belgeler Başkanlığa gönderilir.

5.1.3. Uyum Görevlisi Atanması Zorunluluğu Bulunmayan Yükümlülerde Bildirim

Uyum görevlisi atanması öngörülmeyen ve Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde sayılan diğer yükümlülerde şüpheli işlem bildirimi; gerçek kişi yükümlünün bizzat kendisi, tüzel kişi yükümlünün kanuni temsilcileri, tüzel kişiliği bulunmayanların yöneticileri veya bunlar tarafından yetkili kılınan görevlilerce yerine getirilir.

Bildirim, şüpheli işlemleri bildirmek zorunda olanlara ait şube, acente, temsilci ve ticari vekilleri ve benzeri bağlı birimleri tarafından yapılır.

Yabancı kişi veya kuruluşların Türkiye'de faaliyet gösteren birimlerinin (şube, acente gibi) yükümlü olması durumunda, şüpheli işlemlere ilişkin bildirim bu birimler tarafından yerine getirilir.

Bu yükümlüler, şüpheli işlemleri ŞİBF düzenleyerek Başkanlığa bildirirler. ŞİBF düzenlendikten sonra form, işlemi gerçekleştiren veya tespit eden kişi veya görevli ile birlikte varsa bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır.

5.2. Şüpheli İşlem Bildirim Formunun Düzenlenmesi ve Gönderilmesi

5.2.1. Şüpheli İşlem Bildirim Formlarının Düzenlenmesi

Şüpheli işlem bildiriminde bulunacak yükümlülerceekte (EK:2) yer alan örneğe uygun ŞİBF doldurulur. Bildirime konu şüpheli işlemin, birden çok işlemi ihtiva etmesi veya birden fazla hesapla ilgili olması gibi durumlarda, formun ilgili alanlarının çoğaltılarak kullanılması mümkündür. Başkanlık ŞİBF'nin şekil ve muhteviyatında değişiklik yapmaya yetkilidir.

Formun (A) ila (G) bölümleri, form üzerindeki açıklamalar dikkate alınarak doldurulur.

Formun (H) bölümünde şüpheli işlem tipleri başlıklar halinde gruplandırılmış olup, bildirime konu şüpheli işlem tipi bu bölümde gösterilir.

Bildirime konu şüpheli işlem, belirtilen gruplardan hangisine uygun düşüyorsa öncelikle ilgili gruba ilişkin seçeneğin önündeki boş karenin içine (X) işareti konulur. Daha sonra söz konusu seçeneğin "Şüpheli İşlem Tip Numarası" kısmına, Tebliğ ekinde (EK:1) yer alan şüpheli işlem tipinin numarası yazılır.

Örneğin müşterinin, yaptığı işlemlerden kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimi vererek makul olmayan ve çoğunlukla zararla sonuçlanan dikkat çekici emirler vermesi, bu yönde işlemler gerçekleştirmesi durumunda, ŞİBF'nin (H) bölümünün “Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler” seçeneğinin önündeki boş karenin içine (X) işareti konulur. "Şüpheli İşlem Tipinin Numarası" kısmına ise söz konusu şüpheli işlem tipine karşılık gelmek üzere, tip numarası olan “5.1” yazılır.

Yükümlü nezdinde gerçekleştirilen şüpheli bir işlemin, farklı bölümler altında sayılan (genel mahiyette, sektörel mahiyette veya terörün finansmanı ile bağlantılı) tiplerle ilişkili olması mümkündür. Bu durumda, ilgisine göre, birden fazla şüpheli işlem tipi işaretlenebilir ve gerekli hususlar “AÇIKLAMA” kısmında belirtilir.

İşaretleme yapılırken, terörün finansmanı şüphesini barındıran bir işlem, “Terörün Finansmanı ile Bağlantılı Şüpheli İşlem Tipleri” bölümünde yer alan tiplerle açık bir şekilde örtüşüyor ise bu tip işaretlenir. Ancak yapılmak istenen işlem genel veya sektörel mahiyette şüpheli işlem tipleri arasında sayılmakla birlikte özellikle terörün finansmanı şüphesi barındırıyor ise ilgili şüpheli işlem tipi işaretlenir ve bu husus “AÇIKLAMA” kısmında özellikle belirtilir.

Şüpheli işlem, üç bölüm halinde sayılan tiplerin hiçbirine uymuyorsa, duyulan şüphe ve işlemin mahiyetine ilişkin ayrıntılı bilgi, “AÇIKLAMA” kısmına yazılır.

5.2.2. Şüpheli İşlem Bildirim Formlarının Elden veya Postayla Gönderilmesi

Düzenlenen ŞİBF, elden veya taahhütlü postayla “Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, N Blok, Dikmen Cad., 06100 Dikmen/ANKARA” adresine ya da Başkanlığın (312) 415 25 35 veya (312) 415 25 36 nolu faksına gönderilir. Faksla gönderilen ŞİBF'nin aslı, ayrıca elden ya da taahhütlü postayla da Başkanlığa intikal ettirilir.

Şüpheli işlem bildiriminde bulunan yükümlülere Başkanlıkça, bildirimin kayda alındığına dair bilgi verilir.

5.3. Şüpheli İşlem Bildirim Formlarının Elektronik Ortamda Gönderilmesi

Yönetmeliğin 28 inci maddesinde Maliye Bakanlığı, şüpheli işlem bildirimlerinin elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanılarak yapılması zorunluluğu getirilmesine ve şüpheli işlem bildirimlerinde elektronik imza kullanılmasına ilişkin usul ve esasları yükümlüler bazında ayrı ayrı belirlemeye yetkili kılınmıştır. Aynı madde uyarınca Başkanlıkça, bildirimlerin elektronik ortamda gönderilmesine yönelik rehberler çıkarılabilir, bu rehberler elektronik ortamda yayımlanabilir ve bildirimler bu rehberlere uygun şekilde yapılır.

Söz konusu düzenlemelere istinaden, ilk aşamada bankaların (T.C. Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç) şüpheli işlem bildirimlerinin, uyum görevlileri tarafından elektronik ortam ve bilgi iletişim araçları kullanılarak yapılması uygun görülmüştür.

Tebliğin “5.1.1” ve “5.1.2” bölümlerinde açıklanan usul ve esaslar, şüpheli işlemlerin uyum görevlilerince elektronik ortamda bildiriminde de geçerlidir.

Bankaların uyum görevlileri, Başkanlıkça oluşturulacak olan sistemde kullanıcı olarak tanımlanacak, kendilerine kullanıcı adı ve şifresi verilecek ve doğrudan Başkanlığın kendilerine sağladığı web uygulaması ekranlarını kullanarak veya Başkanlığın bilgi işlem sistemi üzerinden yükümlülerle elektronik bilgi alışverişini güvenli ve özel bir ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan elektronik kasa üzerinden şüpheli işlem bildiriminde bulunacaklardır.

Yükümlüler, elektronik ortamda şüpheli işlem bildirimi yapılmasına imkân veren erişim sistemlerinin kendileri nezdinde etkin ve güvenli bir şekilde çalışmasını temin için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

Elektronik ortamda şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasına imkân veren sistemin ne şekilde kurulacağı ve kullanılacağı, uygulamanın içerdiği standartlar, kullanılacak şüpheli işlem bildirim formu, formun ne şekilde düzenleneceği, Başkanlığa ne şekilde aktarılacağı, formun yanı sıra elektronik ortamda gönderilmesi gereken diğer belgeler ve elektronik imza kullanımı gibi hususlar ile uygulamanın ne zaman başlayacağı, Başkanlıkça hazırlanacak uygulama rehberleri ile yükümlülere bildirilecektir.

Başkanlık şüpheli işlemlerin elektronik ortamda bildirimine ilişkin uygulama rehberleriyle belirlenen usul veya esaslarda herhangi bir değişiklik öngördüğünde, bu hususlar yükümlüye bildirilir ve şüpheli işlem bildirimleri, belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir.

Şüpheli işlem bildirimlerini elektronik ortamda göndermesi uygun bulunan yükümlülerce, söz konusu uygulama başlayıncaya kadar, ekte (EK:2) de yer alan ŞİBF kullanılacak ve form, Tebliğin “5.2.1.” bölümüne uygun şekilde doldurularak Tebliğin “5.2.2.” bölümünde belirtildiği şekilde Başkanlığa intikal ettirilecektir.

6. Yükümlülük İhlalinde Uygulanacak Ceza

Yükümlülerce, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun[4]4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan bildirim yükümlülüğü ile ikinci fıkrasında yer alan gizlilik hükümlerine riayet edilmemesi halinde anılan Kanunda öngörülen cezalar uygulanacaktır.

7. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

Bu Tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarih itibarıyla;

a) 31/12/1997 gün ve 23217 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 1 ve 2 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğleri,

b) 07/02/2002 gün ve 24664 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği,

c) 10/11/2002 gün ve 24932 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4 sıra numaralı Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği ile

ç) 07/11/2007 gün ve 26693 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Terörün Finansmanına Yönelik Şüpheli İşlemlerin Bildirimi Genel Tebliği'nin (II) ve (III) üncü bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

EK:1

ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

1. Müşteri Profiline İlişkin Tipler

1.1. Müşterilerin yükümlülere başvurularında; ibrazı ya da tevdii gereken belgelerin yetersiz bilgiler içermesi, verdikleri bilgilerin birbiriyle çelişkili olması veya bilgilerin verilmesinde isteksiz davranılması.

1.2. İşlem yapılması için para veya çeşitli hediyeler teklif edilmesi ya da müşteri hakkında suç gelirlerinin aklanması veya terörün finanse edilmesiyle ilgili olarak medyada menfi haberler çıkmış olması gibi şüphe duyulmasını gerektiren somut bir durumun varlığı.

1.3. Müşterinin, genel müşteri davranış modellerinin dışına çıkması örneğin hakkında şüpheli işlem bildiriminde bulunulmasını engellemek amacıyla bazen çok yakın, bazen tehditkar tavır takınmaları.

1.4. Müşterilerin işi/mesleği, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması.

1.5. Müşterilerin, riskli kişi veya kuruluşlar ile ticari ya da başkaca bir ilişkisinin bulunması.

1.6. Şirketlerin, faaliyet gösterilen sektördeki diğer kuruluşlara veya genel olarak şirket yapılanmalarına nazaran mutad olmayan sermaye, ortaklık, yönetim ve istihdam yapısına sahip olması.

2. İşlemlere İlişkin Tipler

2.1. Ticari faaliyet gösteren kişi veya kuruluşların faaliyetleri kapsamında olağan olarak tekrarı gereken işlemlerin münferit işlem olarak kalması ya da aksine olağan ticari hayatta sıkyapılmayan işlemlerin sürekli olarak tekrarlanması.

2.2. Mutad uygulamalarda toplu yapılması gereken mali işlemlerin, tespit ve bildirimlerden kaçınmak amacıyla, mantıklı bir gerekçesi olmaksızın bölünmesi.

2.3. Yapılan ya da yapılmak istenen işlemin mutad ve makul hukuki veya ekonomik bir gerekçesi ya da mantığının olmaması.

2.4. Müşterinin küçük küpürlerle yüksek tutarda nakit ödeme yapması veya sık kullanılmayan bir döviz ile ödeme yapmak istemesi gibi ödeme araçlarının alışılmışın dışında kullanılması.

SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

3. Bankacılık Sektörüne İlişkin Tipler

Şüpheli Müşteri Davranışları ile Yetersiz-Yanıltıcı-Sahte Bilgi ve Belge Verilmesine İlişkin Göstergeler

3.1. Müşterinin işlem yapmadan önce, kimlik tespiti ve şüpheli işlem bildirim zorunluluğu, işlem limitleri, bankanın aklama ile mücadelede kontrol yöntemleri hakkında bilgi edinmeye çalışması ve bu yönde sorular sorması.

3.2. Müşteriden faaliyeti, mesleği ya da kimlik, adres ve telefon gibi kişisel bilgilerinin alınmasında zorluklarla karşılaşılması.

3.3. Müşterinin işlemin amacı ya da işleme konu fonun kaynağı hakkında açıklama yapmakta zorlanması veya bilgi vermekten kaçınması.

3.4. Müşterinin yasal veya idari olarak ibrazı veya doldurulması gereken bir belgeyi ibraz etmemek veya doldurmamak için banka görevlisini ikna etmeye çalışması.

3.5. Müşterinin makul ve geçerli bir nedene dayanmaksızın; yurt içinde veya dışında yerleşik çok sayıda kişi adına hesap açtırmak istemesi veya sürekli olarak üçüncü şahıslar adına açılmış hesaplara nakit para yatırması veya çekmesi.

3.6. Hesap sahiplerinin, hesabına yatırılan veya hesabında bulunan para konusunda yeterli bilgi sahibi olmaması.

3.7. Görünürde birbirinden bağımsız hareket eden müşterilerin; aynı adres, telefon ve benzeri iletişim bilgilerini vermesi, aynı lehdarlara havale göndermesi, aynı amirlerden havale alması veya açtıkları hesaplarda imza yetkisini aynı kişi ya da kişilere vermesi.

3.8. Müşteri tarafından aile, akrabalık veya herhangi bir iş ilişkisi bulunmayan kişilerle birlikte ortak kasa kiralanması veya kendisine ait kiralık kasaları kullanabilmeleri için bu kişilere vekaletname verilmesi; kiralık kasanın çok sayıda kişi tarafından para kasası gibi kullanıldığını gösteren aşırı bir trafiğin olması; dikkate değer bir hesap ilişkisi ve işlem hacmi bulunmayan müşterilerin kiralık kasaları yoğun bir şekilde kullanması; dikkate değer bir işlemden hemen önce veya sonra aynı müşteri tarafından farklı kişiler adına kasa kiralanması; faaliyetin kiralık kasa kullanımını gerektirmemesine rağmen ticari kuruluş adına kiralık kasa kullanılması.

3.9. Aralarında akrabalık bağı ya da herhangi bir iş ilişkisi bulunmayan ve ortak vadeli mevduat hesabı açtırmış olan kişilerin hesaplarında tasarruf mevduatı profiline uymayan dikkat çekici ve yoğun şekilde nakit işlem veya yurt içinden ve dışından yönlendirilen elektronik transfer trafiği görülmesi.

3.10. Tüzel kişi müşterilerin ortakları veya yöneticileri olarak görünen gerçek veya tüzel kişilerin, firmanın gerçek ortak veya yöneticisi olmadığının anlaşılması; firmanın sermayesi ve idaresinin, kötü bir ünü olan ya da resmi makamlarca haklarında dava açılmış veya soruşturma yapıldığı bilinen üçüncü şahısların kontrolünde olduğuna dair bilgi veya şüpheyi gerektirecek bir durum bulunması.

3.11. Tüzel kişi müşterilerin, hakim yeni ortak ve/veya ortaklarının; kişisel ve ticari geçmişleri hakkında bilgi vermekten kaçınmaları, daha önce firmanın faaliyet gösterdiği alanda herhangi bir ilgisi, eğitimi ve iş tecrübesine sahip olmadıklarına dair emareler olması.

Kimlik Tespiti, Kayıtların Saklanması ve Bildirim Prosedürlerinden Kaçınılmasına İlişkin Göstergeler

3.12. Müşterinin kimlik ibraz etmeksizin veya geçerli kimlik belgesi olmaksızın sahte-hayali olduğundan şüphe duyulan isimle hesap açtırmaya, işlem yapmaya veya başkaları adına veya hesapları üzerinden işlem yaptırmaya teşebbüs etmesi.

3.13. Müşteri tarafından şüpheli işlem bildiriminde bulunulmaması konusunda yükümlü çalışanlarına teklif, baskı veya tehditte bulunulması.

3.14. Müşterilerin bildirim prosedürlerinden kaçınmak amacıyla işleme konu parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakte bölmek suretiyle işlem yapması veya buna teşebbüs etmesi.

3.15. Müşterinin, aynı bankanın muhtelif şubelerinde, kendi adına veya adlarına hareket ettiği üçüncü şahıslara ait benzer işlemlerin yapıldığı çok sayıda hesabın(ın) bulunması veya hesap hareketlerinden diğer bankalarda da benzer hesapların açıldığının anlaşılması.

3.16. Makul bir açıklama yapılmaksızın, çok sayıda kişinin aynı hesaba para yatırması veya birçok ayrı hesaptan aynı hesaba para transferi yapılması.

Nakit Karakterli İşlemlere İlişkin Göstergeler

3.17. Müşteri tarafından getirilen banknotların; çeşitli maddeler içinde gizlenerek taşındığını gösteren kokular yayması ve lekeler içermesi, özensiz ve acele bir şekilde paketlenmiş görüntüsü vermesi, sayıldığında beyan edilenden önemli miktarda eksik veya fazla olması, içinde sahte olanlarına rastlanması.

3.18. Müşterinin hesaplarında; hayat standardı, işi ve gelir seviyesi ile ilgisi kurulamayan dikkat çekici meblağlara tekabül eden (sık sık düşük tutarlı veya tek işlemde yüksek tutarlı) nakit çekme veya yatırma işlemlerinin gözlenmesi.

3.19. Hesaba yatırılan nakdin, parçalar halinde ve makul açıklama yapılmaksızın yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir hesaba transfer edilmesi veya belli bir dönem bu tür işlemler yapıldıktan sonra hesabın uzun süre hareketsiz kalması.

3.20. Sadece yurtdışından transfer edilen paranın çekilmesi amacıyla açıldığı anlaşılan bir hesaba gelen paranın, sürekli nakit olarak çekilmesi veya kısa bir süre bu tür işlemler yapıldıktan sonra hesabın uzun süre hareketsiz kalması.

3.21. Müşterinin aynı bankanın birden fazla şubesinde düşük bakiyeli durağan hesaplarına gelen transferlerin, genelde ATM'lerden maksimum nakit çekme işlemi ile çekilmesi.

3.22. Ticari işletme ile açık bağlantısı bulunmayan kişilerce, işletme adına açılmış hesaplara, ticari saikle yapılmadığı belli olan tutarda nakit para yatırılması veya çekilmesi.

3.23. Müşterinin, nakit paranın taşınması sonucu oluşabilecek can güvenliği, hırsızlık ve suistimal risklerini göz önünde bulundurmaksızın (makul nedenler hariç olmak üzere), aynı bankadaki hesaplarına sık sık önemli meblağlarda nakit para yatırması veya çekmesi.

3.24. Hesap açma amacı konusunda görünürde ekonomik sebepleri olmayan ve haklarında yeterli bilgi bulunmayan kişi ve kurumların yüksek miktarda nakitle hesap açtırmaları.

3.25. Müşterinin işi ile ilgili olmayan veya işleriyle bağdaştırılamayan tutarlar üzerinden sık sık bankada nakit karşılıklar tesis ederek, bloke çek, teminat mektubu, ödeme emirleri gibi nakit benzeri enstrümanlar düzenlenmesini talep etmesi.

3.26. Aynı kişilerce farklı şubeler vasıtasıyla veya şubeye aynı anda gelen kişiler tarafından aynı hesaba parça parça nakit yatırılması.

3.27. Çok düşük bir bakiyeye sahip olan bir hesaba yüklü tutarlarda nakit yatırılması ve müteakiben yatırılan nakdin çekilmesi veya başka bir veya birden çok hesaba havale edilmesi.

Elektronik Transferlere İlişkin Göstergeler

3.28. Riskli ülkeler veya offshore merkezlerden veya bu ülke ve merkezlere; makul açıklama yapılmadan, tek seferde dikkat çekici meblağlı veya belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması.

3.29. Riskli ülkelerden yönlendirilen veya dikkat çekici tutarda ve sıklıktaki elektronik fon transferlerinin; gerçekleştirilme amacına ilişkin makul açıklama taşımaması, transfer mesajlarında amir ve lehdarların tam adları ile adreslerinin bulunduğu alanların doldurulmaması ya da bu alanlarda gerçek isimler yerine rumuz, kod, kısaltma gibi ifadelerin yer alması.

3.30. Müşterinin bilinen mesleği ve faaliyetleri, gelir kaynakları ve gelir düzeyi ile ilgisi kurulamayan, dikkat çekici sıklıkta ve tutarda yurtiçi veya yurtdışı elektronik fon transferleri yapılması.

3.31. Yurtiçi veya yurtdışında yerleşik müşterilerin hesaplarına veya adlarına yurtdışından gelen fonların, kısa bir süre sonra yine yurtdışına gönderilmesi veya müşterinin işlemi yapan görevliden henüz hesaplarına geçmeyen, geleceğini belirttiği transfer bedellerinin yurt dışına gönderilmesini istemesi, geçiş hesabı olarak kullanılan bu hesaplar aracılığıyla birbirine yakın tutarda paranın yine birbirine yakın tarihlerde ülke içine girmesi ve çıkması.

3.32. Müşterinin makul bir neden olmaksızın aynı yabancı para cinsinden birden fazla hesap açtırması; özellikle nakit olarak getirdiği veya hesaplarına nakit olarak yatan paraları, görünürde iş ilişkisi olmayan serbest ticaret bölgelerinde veya off-shore merkezlerde bulunan kişi ve kurumlara transfer etmesi.

3.33. Sadece yurt dışına para transfer etmek amacıyla hesap açılması, bu hesaplardan transfer yapan ve transfer yapılan kişiler arasındaki ilişki konusunda yeterli bilgi ya da hiç bilgi bulunmaması.

3.34. Müşterinin kişisel ve ekonomik durumu ile bağlantılı olmaksızın dolaylı bir şekilde elektronik fon transferleri yapması.

3.35. Bir hesaba, açıldıktan kısa bir süre sonra yüksek tutarlı havaleler gelmesi ve gelen paralarla ilgili olarak uzunca bir süre herhangi bir işlem yapılmaması.

3.36. Müşteri adına hareket eden bir kişi tarafından, bu müşteriyle hiçbir ticari bağlantısı olmayan kişi veya ülkelerle elektronik transferler yoluyla döviz üzerinden işlemler gerçekleştirilmesi.

Kredili İşlemlere İlişkin Göstergeler

3.37. Bankaca yeterince tanınmayan gerçek ve tüzel kişilerin nakit karşılıklı kredi veya mal alımına yönelik teminat mektubu talep etmesi ve bu kişilerin bankanın komisyon, masraf veya faiz oranlarını umursamıyor görünmesi.

3.38. Müşterinin, kredi veren bankaya teminat olarak verdiği (yüksek tutarlı ve yabancı bir banka üzerine keşide edilmiş) çekin; kaynaklandığı ticari faaliyet hakkında çelişkili bilgiler olması, destekleyici bir belgeye sahip olmaması, keşidecisi ile cirantaları arasında görünürde ticari bir ilişki kurulamaması, cirantalarının dolandırıcılık ve kaçakçılık konusunda riskli ülkeler veya bölgelerle bağlantılı olması.

3.39. Riskli ülkelerde yerleşik bankalardan kredi kullanılması veya bu bankalardan temin edilen mektuplara istinaden, kredi talebinde bulunulması.

3.40. Müşterinin, makul bir neden olmaksızın, riskli ülkelerde kayıtlı şirketlerin veya yerleşik üçüncü kişilerin aktiflerini teminat göstererek kredi talep etmesi.

3.41. Müşterinin önemli bir malvarlığına sahip olmasına karşılık, bunları teminat göstererek kendisi için rasyonel olmayan kredi talebinde bulunması.

3.42. Müşterinin kaynağı belirsiz hamiline yazılı enstrümanları veya kaynağı şüpheli olan (bilinmeyen) başka bir malvarlığını teminat göstererek kredi talep etmesi.

3.43. Potansiyel bir kredi müşterisinin krediyi alma amacını belirtme konusunda isteksiz davranması veya belirtmeyi reddetmesi ya da kuşku uyandıran bir amaç belirtmesi.

3.44. Makul bir gerekçeye dayanmaksızın, banka tarafından tanınmayan ve müşteri ile yakın ilişki içerisinde olmayan üçüncü şahıslar tarafından teminat verilmesi.

3.45. Kredi kartı müşterilerinin sürekli olarak dikkat çekici tutarlı nakit para çekimleri yapması, kredi kartlarının altın gibi nakde tahvili kolay olan kıymetli malların alışverişinde sürekli ve/veya sıradışı kullanılması.

3.46. Vadesi dolmamış veya problemli bir kredinin, makul bir sebep olmaksızın ve umulmadık bir şekilde, aniden geri ödenmesi.

4. Sigorta Sektörüne İlişkin Tipler

4.1. Müşterinin şahsı, işi veya serveti ile makul bir ilgisi bulunmayan bir riski sigorta ettirmek için başvuruda bulunması.

4.2. Müşterinin genel durumu ve mali profiliyle bağdaşmayan yüksek miktarlı ve tek primli poliçe talep etmesi.

4.3. Müşterinin başka şirketlerden de poliçeleri olduğunu söylemesi ya da bunun tespit edilmesi ve bu durumun müşterinin mali profili ile uyumsuzluk göstermesi.

4.4. Müşterinin açıkça ilgisiz olduğu anlaşılan üçüncü bir taraf adına sigorta poliçesi satın almayı önermesi veya sigorta tazminatının söz konusu tarafın hesabına transfer edilmesinin talep edilmesi veya açıkça ilgisiz olduğu anlaşılan üçüncü taraf adına lehdar değişikliği istenilmesi.

4.5. Müşterinin hayat sigortası ya da emeklilik planı primlerini yüksek miktarda ve nakit olarak ödemesi.

4.6. Küçük miktarlı ve düzenli ödemeye dayalı poliçeye sahip olan müşterinin poliçenin kalan primlerini aniden peşin ödeme ile kapatması veya önemli miktarda yükseltme teklifinde bulunması ya da yüksek tutarlı yeni bir poliçe satın alması.

4.7. Müşterinin, makul bir nedeni olmaksızın ve önemli oranda maddi kayba uğrayacağını bilerek, poliçenin vadesinden önce geri ödenmesini istemesi ya da ödemenin üçüncü bir kişi lehine yapılmasını talep etmesi.

4.8. Sigorta sözleşmesinde prim ödemelerinin riskli ülkede yerleşik bir finans kurumundan elektronik transfer yoluyla yapılması.

4.9. Müşterinin yaşı ve sağlık durumu ile uyumlu olmayan emeklilik planı veya hayat sigortası sözleşmesi için başvuruda bulunması.

5. Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler

5.1. Müşterinin, yaptığı işlemlerden kar amacı gütmediği, yatırımlarının riskini ve maliyetlerini umursamaz göründüğü izlenimi vererek makul olmayan ve çoğunlukla zararla sonuçlanan dikkat çekici emirler vermesi, bu yönde işlemler gerçekleştirmesi.

5.2. Müşterinin mali durumuyla orantısız ve dikkat çekici miktarda kredi kullanması veya kullanılan krediye müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü bir şahıs tarafından teminat verilmesi.

5.3. Piyasa şartlarıyla ilgili bir durum veya başka makul bir sebep olmaksızın, müşterinin aldığı menkul kıymet kredisini süresinden önce aniden kapatması.

5.4. Müşterinin, makul bir sebep olmaksızın, değişik aracı kuruluşlar nezdindeki müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen başka kişilerin hesaplarına sürekli menkul kıymet ve/veya nakit virmanı yapması.

5.5. Müşterinin mutad faaliyetleri ile bağdaşmayacak şekilde nakit kullanarak, dikkat çekici miktarlarda menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarından satın alması.

5.6. Finansal yatırımların ve/veya getirilerinin, derhal, müşteri ile ilişkisi olmadığı görülen üçüncü taraflara aktarılması.

5.7. Tüzel kişi müşterinin ortakları veya kurucuları hakkında Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş olması.

5.8. Müşteri tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunca işlem yasağı getirilmiş kişiler hesabına hareket ediliyormuş şüphesi doğuran işlemler gerçekleştirilmesi.

6. Yetkili Müesseselere İlişkin Tipler

6.1. Bir yetkili müesseseden kısa bir zaman dilimi içerisinde, kimlik tespit zorunluluğu gereken limitin çok az altındaki tutarlarda döviz alım-satım işlemlerine ilişkin taleplerin tekrarlanması.

6.2. Dikkat çekici miktarlarda döviz alım veya satım işlemi yapılması, dövizin farklı bir dövizle değiştirilmesi.

6.3. Küçük banknotlar halinde ve olağan sayılamayacak miktarda paranın, büyük banknotlarla değiştirilmesi.

6.4. Müşteri tarafından getirilen banknotların; çeşitli maddeler içinde gizlenerek taşındığını gösteren kokular yayması ve lekeler içermesi, özensiz ve acele bir şekilde paketlenmiş görüntüsü vermesi, sayıldığında beyan edilenden önemli miktarda eksik veya fazla olması, içinde sahte olanlarına rastlanması.

6.5. Konvertibl olmayan (veya sık kullanılmayan) yüksek miktarda dövizin, başka bir dövize veya Türk Lirasına çevrilmek istenmesi.

7.İkrazatçılara İlişkin Tipler

7.1. Borçlunun, kaynağı şüpheli olan (bilinmeyen) malvarlığı karşılığında borç talep etmesi.

7.2. Borçlunun, önemli malvarlığına rağmen ekonomik olmayan kredi işlemlerine girmek istemesi.

7.3. Geri ödemelerin, hamiline veya üçüncü tarafa ait çeklerle veya defalarca ciro edilmiş çeklerle ya da yüksek miktarda nakitle yapılması.

7.4. Vadesi dolmamış veya problemli bir kredinin, umulmadık bir şekilde, aniden geri ödenmesi.

8. Faktoring Şirketlerine İlişkin Tipler

8.1. Faktore vadeli satıştan doğan alacağını devreden firmanın (satıcı), müşterisi olan gerçek ya da tüzel kişilere (alıcı), piyasa koşullarına göre sürekli ve yüksek bedellerle mal veya hizmet satışı gerçekleştirmesi.

8.2. Alıcı firmanın kendi mali gücünün çok üstündeki vadeli borçlarını zamanında ödemesi veya ödeyeceği konusunda taahhütte bulunması veya böyle bir durumda satıcı firmanın alıcı firma lehine borcunu ödeyeceği yönünde garantiler vermesi.

8.3. Alıcı ya da satıcı firmalardan birinin paravan olabileceği ya da aralarında muvazaalı bir işlem tesis edildiği konusunda şüphe olması.

8.4. Faktoring şirketine ibraz edilen faturaların gerçekliği konusunda şüphe duyulması.

9. Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Tipler

9.1. Cari piyasa veya öngörülebilen değerleri bakımından uygun olmayan fiyatlar üzerinden finansal kiralama yoluyla makine ve ekipman kiralanmak istenmesi.

9.2. Normal olarak talep edilenlerden çok büyük miktardaki ve herhangi bir gerekçeye dayandırılmayan finansal kiralama ödemeleri.

9.3. Finansal kiralama borçlarının beklenmedik bir şekilde, süresinden önce ve bilinmeyen bir kaynaktan ödenmesi.

9.4. Finansal kiralama sözleşmesine bağlı yükümlülüklerin ve ödemelerin, makul bir nedene dayanmaksızın kiracı yerine, üçüncü kişiler veya finansal kiralama konusu malı temin eden kişiler tarafından yerine getirilmesi.

10. Tüketici Finansman Şirketlerine İlişkin Tipler

10.1. Müşterinin makul bir nedeni olmaksızın ve özellikle de önemli oranda maddi kayba yol açacak şekilde, aldığı krediyi aniden geri ödemesi ve ödemeyi büyük miktarda nakitle yapması.

10.2. Müşterinin elinde bulundurduğu önemli malvarlığına karşılık olarak kendisi için kazançlı olmayan kredi işlemlerine girişmesi.

10.3. Müşterinin kredi maliyetlerini ve vadesini umursamadığını gösteren işaretler olması.

11. Posta ve Taşımacılık Hizmetleriile Kargo Şirketlerine İlişkin Tipler

11.1. Posta ya da kargoyla gönderilen eşyanın, göndericinin beyanından farklı bir eşya olduğunun açık bir şekilde anlaşılması.

11.2. İlgili sektörde ticaret ya da imalat faaliyetinde bulunanlar dışındaki belli adreslere, sürekli olarak kıymetli taş, maden vb. kıymetli değerler gönderilmesi.

12. Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Tipler

12.1. Müşterinin, iş veya aile ilişkisi gibi makul bir nedene dayanmaksızın üçüncü kişiler adına gayrimenkul satın alması.

12.2. Müşterinin, mali durumuyla uyumlu olmayan yüksek değerli gayrimenkul satın alması ya da çoğu kez herhangi bir araştırma yapmaksızın veya bulunduğu mahal ve koşulları itibariyle hesaplı olmayan ve büyük onarım masrafları gerektiren çok sayıda gayrimenkulü kısa bir zaman süreci içerisinde satın alması.

12.3. Gayrimenkul satmak isteyen müşterinin, kayıtlarda, satış bedelini daha yüksek göstermek istemesi.

12.4. Müşterinin gayrimenkulü, ilk ödemeyi nakitle yaptıktan sonra, kalan kısmını sıra dışı bir ödeme yöntemiyle karşılayarak veya yüksek miktarlı nakit kullanarak peşin bedelle kiralaması.

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

13. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle

Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler

13.1. Bir terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması, havale veya elektronik fon transferleri yapılması.

13.2. Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba, hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı olmayan tutarlarda paranın elektronik olarak transfer edilmesi ve/veya bu paraların hesaptan çekilmesi.

13.3. Riskli ülkelere ve/veya bu ülkelerden fonların gönderilmesi ya da alınması, bu ülkelerde bulunan mali kurumlarda hesap açılması veya bu ülkelerdeki bankaların çıkardığı kredi kartlarının kullanılması.

13.4. Üçüncü kişilerce döviz değişimi yapılarak, terörizm ve kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü veya vergi cenneti olarak bilinen ve müşteriyle açık iş bağlantısı olmayan ülkelere müşteri adına fon transfer edilmesi.

13.5. Riskli ülkelerden veya riskli ülkeler üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde kısa süre içerisinde oluşan mevduatların üçüncü şahıslara aktarılması.

13.6. Özellikle riskli ülkelerden veya bu ülkelere, bireysel ve ticari çok sayıda hesap kullanılarak fonların toplanması ve bu fonların az sayıda lehdara yönlendirilmesi.

13.7. Riskli ülkelerden ya da riskli ülkelere yapılan fon transferlerinde, işlemi makul kılacak ticari bir amaç olmaksızın, ticari nitelikli finansal işlemlerin kullanılması.

14. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler

14.1. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların beyan edilen amacı, faaliyetleri ve görünen kaynakları ile mali işlemlerin niteliği, büyüklüğü ve toplanan ya da aktarılan fon tutarları arasında uyumsuzluklar olması.

14.2. Kuruluşun banka hesabı ile ilgili mali işlemlerin sıklığı ve tutarlarında ani artışlar ortaya çıkması.

14.3. Kuruluşun hesabında fonların çok uzun süre bekletilmesi.

14.4. Kuruluşun sadece yurt dışından bağış alması veya bağışların önemli bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması.

14.5. Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu olması, özellikle yabancı yöneticilerin ülkeleriyle yapılan büyük tutarlı işlemlerin varlığı ve paranın gönderildiği yerin de riskli ülke olması.

14.6. Kuruluşun izah edilemeyen bağlantılarının bulunması; örneğin birkaç kuruluşun birbirlerine para transferi yapması ya da aynı adresi, aynı idareciyi veya personeli paylaşması.

14.7. Yeterli personeli, uygun bir işyeri ya da telefon numaraları bulunmayan  kuruluşların, yoğun faaliyette bulundukları izlenimi yaratan hesap hareketleri bulunması.

14.8. Çok sayıda bireysel ve ticari hesabın ya da kuruluş hesaplarının kullanılmasıyla fonların teslim alınması ve bu fonların kısa sürede yabancı lehdarlara transfer edilmesi.

 

ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM FORMU

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Maliye Bakanlığı, N Blok

Dikmen Cad. 06100

Dikmen/ANKARA

Tel: +90 (312) 415 37 67

Fax: +90 (312) 415 25 35 - 36

 

A- FORMU DÜZENLEYEN YÜKÜMLÜNÜN

Adı Soyadı- Unvanı[i] :

Yükümlü Grubu[ii] :

Adresi :

Tel :

Kimlik No[iii] :

 

B- BİLDİRİME İLİŞKİN BİLGİLER

Bildirim Tarihi

 

Evrak Kayıt No

 

Yeni veya Ek

¨ Yeni   ¨ Ek

Ek ise Önceki Bildirimin Tarihi : .../.../….

Bildirimin Aciliyeti

¨ Normal           ¨ İvedi       ¨  Çok İvedi

 

C- ŞÜPHELİ İŞLEMİ YAPAN GERÇEK KİŞİNİN[iv]

İşlemin Kimin Adına Yapıldığı

¨ Kendi Adına   ¨ Başkası Adına

Kimliği sahte mi?

¨ Evet                ¨ Hayır

Adı

 

Soyadı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Anne Adı

 

Baba Adı

 

Cinsiyeti

¨ Erkek              ¨ Kadın

Uyruğu

 

T.C. Kimlik No

 

Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası

¨ Nüfus Cüzdanı              No:

¨ Sürücü Belgesi                No:

¨ Pasaport No:

¨ İkamet Tezkeresi No:

¨ Diğer (Adı ve Numarası):

Adresi

¨ Ev:

¨ İş:

Telefon Numarası

¨ Ev Telefonu  :

¨ Cep Telefonu  :

¨ İş Telefonu    :

Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Mesleği

 

Varsa Ek Bilgi

 

 

 

D- ADINA İŞLEM YAPILAN GERÇEK KİŞİNİN[v]

Kimliği sahte mi?

¨ Evet                ¨ Hayır

Adı

 

Soyadı

 

Doğum Yeri ve Tarihi

 

Anne Adı

 

Baba Adı

 

Cinsiyeti

¨ Erkek              ¨ Kadın

Uyruğu

 

T.C. Kimlik No

 

Kimlik Belgesinin Türü ve Numarası

¨ Nüfus Cüzdanı              No:

¨ Sürücü Belgesi                No:

¨ Pasaport No:

¨ İkamet Tezkeresi No:

¨ Diğer (Adı ve Numarası):

Adresi

¨ Ev:

¨ İş:

Telefon Numarası

¨ Ev Telefonu  :

¨ Cep Telefonu  :

¨ İş Telefonu    :

Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Mesleği

 

Varsa Ek Bilgi

 

 

 

E- ADINA İŞLEM YAPILAN TÜZEL KİŞİNİN/TÜZEL KİŞİLİĞİ OLMAYAN

     TEŞEKKÜLÜN[vi]

Kimliğe esas belge sahte mi?

¨ Evet                ¨ Hayır

Unvanı[vii]

 

Varsa İşletme Adı

 

Vergi Kimlik Numarası

 

Sicil Numarası[viii]

 

Kurulduğu Ülke

 

Kurulduğu Yer

 

Kuruluş Yılı

 

Adresi

 

Telefon Numarası

¨ Cep Telefonu  :

¨ İş Telefonu    :

Faks Numarası

 

Elektronik Posta Adresi

 

Web Sitesi

 

Varsa Ek Bilgi

 

 

 

F- ŞÜPHELİ İŞLEM BİLGİLERİ

İşlem Tarihi

¨ Tek işlemde                    : ../../….

¨ Bağlantılı işlemlerde     : ../../….  -  ../../….

İşlemde Parasal Değer / Hareket var mı?

¨ Evet                  ¨ Hayır

İşlemin Hesaba Bağlılığı

¨ Hesaba bağlı (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda Formun G bölümünü de  doldurunuz)

¨ Hesaba bağlı değil

İşlemin Yapıldığı Yer[ix]

 

İşlem Türü

 

İşlem Tutarı[x]

 

İşlemin Yapılma Yer veya Yöntemi

¨ Şube                 ¨ ATM                 ¨ İnternet bankacılığı

¨ Telefon bankacılığı      ¨ Diğer

 

G- ŞÜPHELİ İŞLEMİ İLGİLENDİREN HESAP BİLGİLERİ[xi]

Hesap Türü

¨ Çek                   ¨ Kiralık kasa        ¨ Vadeli döviz                            

¨ Vadesiz döviz ¨ Vadesiz mevduat  ¨ Yatırım

¨ Diğer

Hesabın bulunduğu mali kurum

 

Hesap No

 

IBAN

 

Hesap Sahibi

 

Hesabın Açılış Tarihi

../../….

Hesabın Kapanış Tarihi

 

Son Hesap Bakiyesi

 

Hesabın Bulunduğu Şube

 

Hesabın Döviz Cinsi

 

Hesap Üzerinde Yasal Kısıtlama Var mı?

¨ Evet                  ¨ Hayır

Yasal Kısıtlama Açıklaması

 

 

 

H- ŞÜPHELİ İŞLEM TİPİ

ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

TİP

NUMARASI[xii]

GENEL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

 

    Müşteri Profiline İlişkin Tipler

 

 

    İşlemlere İlişkin Tipler

 

SEKTÖREL MAHİYETTE ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

 

    Bankacılık Sektörüne İlişkin Tipler

 

 

    Sigorta Sektörüne İlişkin Tipler

 

 

    Sermaye Piyasalarına İlişkin Tipler

 

 

    Yetkili Müesseselere İlişkin Tipler

 

 

    İkrazatçılara İlişkin Tipler

 

 

    Faktoring Şirketlerine İlişkin Tipler

 

 

    Finansal Kiralama Şirketlerine İlişkin Tipler

 

 

    Tüketici Finansman Şirketlerine İlişkin Tipler

 

 

    PTT ve Kargo Şirketlerine İlişkin Tipler

 

 

    Gayrimenkul Sektörüne İlişkin Tipler

 

TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

 

Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler

 

 

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler

 

 

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyum Görevlisinin

Adı, Soyadı ve İmzası[xiii]

 [1] 16/9/2008 gün ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.

[2] Bankalar ile ilk defa uyum görevlisi atanacak yükümlülerde, söz konusu atama işlemi gerçekleştirilinceye kadar, şüpheli işlem bildirimlerinin 3/6/1997 tarihli ve 97/9523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair 4208 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ve ilgili Genel Tebliğler uyarınca bildirilmesine devam olunur.

[3] Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü'nün şüpheli işlemleri uyum görevlisi aracılığıyla bildirme yükümlülüğü bankacılık faaliyetiyle sınırlı olup, diğer faaliyetleriyle ilgili olan ve bu Tebliğin (5.1.3) bölümünde yer alan şüpheli işlem bildirim yükümlülüğünün bu uyum görevlisi üzerinden yapılması da mümkündür.

[4] 18/10/2008 gün ve 26323 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.[i] Gerçek kişi yükümlüler için adı soyadı, tüzel kişi yükümlüler için ticaret unvanı, tüzel kişiliği olmayan yükümlüler için teşekkülün adı

[ii]Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde sayılan yükümlülerden, dahil olunan grup

[iii] Gerçek kişi yükümlüler için T.C. Kimlik Numarası, diğer yükümlü grupları için vergi kimlik numarası

[iv] Birden fazla kişi tarafından gerçekleştirilen şüpheli işlemlerde işlemi yapan her bir gerçek kişinin bilgileri

[v] Adına işlem yapılan birden fazla gerçek kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her bir adına işlem yapılanın bilgileri

[vi]Adına işlem yapılan birden fazla tüzel kişinin olduğu şüpheli işlemlerde her bir adına işlem yapılanın bilgileri

[vii] Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için ticaret unvanı, dernek, vakıf, sendika, konfederasyon, tüzel kişiliği olmayan teşekküller için bunların adı, siyasi partiler için siyasi partinin ilgili biriminin adı

[viii] Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için ticaret sicil numarası, dernekler için kütük numarası, vakıflar için merkezi sicil kayıt numarası, sendika ve konfederasyonlar için sicil numarası

[ix] İşlemin yapıldığı il/ilçe bilgileri ile varsa şube, acenta vb. bağlı birimlerin adı

[x] Para birimi de belirtilmek suretiyle

[xi] Tedbirler Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ila (h) bentlerinde sayılan yükümlülerce (Bankacılık faaliyeti ile sınırlı olmak üzere PTT dahil) doldurulacaktır.

[xii] EK:1'de yer alan şüpheli işlem tiplerinden uygun olan bir veya bir kaçının yine EK:1'de belirlenen numarası

[xiii] Uyum görevlisi atanması zorunlu olmayan yükümlülerde form; işlemi gerçekleştiren veya tespit eden kişi veya görevli ile birlikte varsa bu işlemin sonuçlandırılması konusunda imza yetkisine sahip bir kişi tarafından imzalanır.