DUYURULAR
Şubat 2019 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçlar...
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli ...
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavında Başarılı Olara...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
MASAK ile İsveç Mali İstihbarat Birimi NFIS arasnda mutabakat muhtırası imzalandı.
 

Resmi Gazete Sayısı  :

26770

Resmi Gazete Tarihi  :

28.01.2008

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI

ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) İLE İSVEÇ KRALLIĞI,

FINANSPOLISEN RIKSKRIMINALPOLISEN (NFIS) ARASINDA

KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE

İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE

İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İsveç Krallığı, Finanspolisen Rikskriminalpolisen (NFIS) - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak istemektedirler.

Bu amaçla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1 - Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

2 - Talebin Gerekçelendirilmesi

(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

             (a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

             (b) Konuyu tanımlayan eldeki mevcut tüm bilgiler,

             (c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin eldeki mevcut tüm bilgiler,

             (d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

3 - Bilginin Kullanımı

(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

(3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

4 - Gizlilik

(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

5 - Talebin Reddi

(1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise, talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

6 - Prosedür

(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

7 - Değişiklikler

(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

8 - Fesih

(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

(2) Bu Mutabakat Muhtırasında yer alan yükümlülükler Tarafları Mutabakat Muhtırasının feshinden sonra da bağlamaya devam edecektir.

9 - Yürürlük Tarihi

(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası 10 Ağustos 2007 tarihinde Ankara'da ve 07 Eylül 2007 tarihinde Stockholm'de iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları  Araştırma                                 Finanspolisen Rikskriminalpolisen

Kurulu (MASAK) adına                                                                            (NFIS) adına

Dr. Genç Osman YARAŞLI                                                             Tommy KANGASVIERI

Başkan                                                                                               Başkan

 

Bu andlaşmanın İngilizce dilindeki metinleri28/1/2008 Mükerrer tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.