DUYURULAR
Şubat 2019 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçlar...
Ekim 2018 FATF Genel Kurul Toplantısının Sonuçları
657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli ...
MASAK ile muadili olan Özbekistan Cumhuriyeti mali...
Sözleşmeli Personel Sözlü Sınavında Başarılı Olara...
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğolistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal
 

Resmi Gazete Sayısı :

26822

Resmi Gazete Tarihi :

20.03.2008

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) İLE MOĞOLİSTAN MERKEZ
BANKASI, MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ ARASINDA KARAPARA
AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğolistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi - bundan sonra "Yetkili Makamlar" diye anılacaktır - karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.
1 - Amaç
(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.
2 - Talebin Gerekçelendirilmesi
(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları kapsayacaktır:
(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,
(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,
(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,
(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.
3 - Bilginin Kullanımı
(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.
(2) Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.
(3) Karapara aklamaya kaynaklık eden öncül suçlarda, karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.
4 - Gizlilik
(1) Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.
5 - Talebin Reddi
(1) Talebin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise talep reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.
6 - Prosedür
(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.
7 - Değişiklikler
(1) Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
8 - Fesih
(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.
(2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.
9 - Yürürlük Tarihi
(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
Bu Mutabakat Muhtırası 13 Şubat 2008 tarihinde Ankara'da iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları AraştırmaKurulu (MASAK) adına Moğolistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi adına
Adnan ERTÜRK
Başkan
Bazarragchaa TUMURBAT
Başkan