YAPTIRIMLAR
YÜKÜMLÜLER
YÜKÜMLÜLÜKLER
Masak Online Hizmetler Masak Akademi Hizmeteri Masak Faaliyet Raporları Masak Rehber Arşivi BT Modernizasyon Programı
 
YAPTIRIMLAR
 

 

İdari Ceza

5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasına göre; aynı Kanunun 3’üncü maddesinde yer alan kimlik tespiti yükümlülüğü, 6’ncı maddesinde yer alan devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün ihlallerinde MASAK tarafından beşbin Türk Lirası idari para cezası verilir. Yükümlünün banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese olması halinde, idari para cezası iki kat olarak uygulanır.

Mezkur Kanunun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, aynı Kanunun 5’inci maddesinde belirtilen eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler yükümlülüğüne aykırı davranan yükümlülere eksiklerin giderilmesi için en az 30 gün süre verilir. Verilen süre içinde eksiklikleri gidermeyen ve gerekli tedbirleri almayan yükümlülere de Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen cezalar uygulanır.

28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 88’inci maddesiyle eklenen 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, kimlik tespiti yükümlülüğü, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü, devamlı bilgi verme yükümlülüğü ve eğitim, iç denetim, kontrol ve risk yönetim sistemleri ile diğer tedbirler yükümlülüklerine aykırı davranan yükümlülere uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı; her bir yükümlülük için, ihlalin yapıldığı yıl itibarıyla, mezkur Kanunun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında iki kat idari para cezası uygulanacak banka, finansman şirketi, faktoring şirketi, finansal kiralama şirketi, sigorta ve reasürans şirketi, emeklilik şirketi, sermaye piyasası kurumu veya yetkili müessese için on milyon Türk lirasını bunlar dışında kalan yükümlüler için bir milyon Türk lirasını aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.

Diğer taraftan, 28.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6545 sayılı Kanunun 88’inci maddesiyle değişik 5549 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin dördüncü fıkrasına göre, aynı Kanunun 9/A maddesi gereğince getirilen elektronik tebligata ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen kişi, kurum veya kuruluşlara Başkanlık tarafından her bir tespit için on bin Türk lirası idari para cezası uygulanır. Bu şekilde bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplam tutarı iki yüz elli bin Türk lirasını geçemez


Adli Ceza


5549 sayılı Kanunun 14’üncü maddesine göre; aynı Kanunun 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen “yükümlülerin şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğunu, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanları ve yargılama sırasında mahkemeler dışında hiç kimseye açıklayamayacakları” şeklindeki yükümlülüğün ihlali ile 7’nci maddesinde belirtilen bilgi ve belge verme ve 8’inci maddesinde belirtilen muhafaza ve ibraz yükümlülüklerinin ihlali halinde bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.


Ceza Tutarları


5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17’nci maddesinin yedinci fıkrasına göre; idari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Bununla birlikte, 5549 sayılı Kanunun 28’inci maddesinde ise aynı Kanunun 13 ve 16’ncı maddelerinde yer alan maktu tutarların her yılın başından geçerli olmak üzere, bir önceki yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacağı ve hesaplamalarda on Yeni Türk Lirasına kadar olan tutarların dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 2014-2019 yılları için yükümlülüklerin ihlalinde uygulanacak idari para cezası tutarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

  

Hakkında İdari Para Cezası Kararı Verilecek

2006 yılı ve öncesi yıllardaki ihlaller için (TL)

2014 yılı içindeki ihlaller için (TL)

2015 yılı içindeki
ihlaller için (TL)

2016 yılı içindeki
ihlaller için (TL)

2017 yılı içindeki
ihlaller için (TL)

2018 yılı içindeki
ihlaller için (TL)

2019 yılı içindeki
ihlaller için (TL)

Yükümlü
(5549 sayılı Kanun m.3, 4/1, 5,  6, 13/1,3)

5.000

8.796

9.685

10.225

10.616

12.152

15.035

-

1.000.000(*)

1.101.100(*)

1.162.540(*)

1.207.060(*)

1.381.720(*)

1.709.600(*)

Yükümlü
(iki kat ceza)
(5549 sayılı Kanun m.3, 4/1, 5,  6, 13/1,3)

10.000

17.592

19.370

20.450

21.232

24.304

30.070

-

10.000.000(*)

11.011.000(*)

11.625.410(*)

12.070.660(*)

13.817.280(*)

17.096.120(*)

Kişi, Kurum ve Kuruluş
(Elektronik Tebligat)
(5549  sayılı Kanun m.9/A, 13/4 )

-

10.000

11.011

11.625

12.070

13.816

17.094

-

250.000(**)

275.270(**)

290.630(**)

301.760(**)

345.420(**)

427.380(**)

 

(*) İhlalin yapıldığı yıl itibariyle uygulanacak ceza toplamı her bir yükümlülük için bu tutarı aşamaz. Üst tutardan ceza uygulanan yükümlüler nezdinde takip eden yılda aynı neviden bir yükümlülük ihlali olması durumunda bu hadler iki kat olarak uygulanır.
(**) Elektronik tebligat yükümlüğü için bir yıl içinde uygulanacak idari para cezasının toplamı bu tutarı geçemez.