TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

İLE

DANİMARKA KRALLIĞI,  AĞIR EKONOMİK VE ULUSLARARASI SUÇLAR DEVLET SAVCILIĞI, KARAPARA AKLAMA SEKRETARYASI

(DANİMARKA FIU)

ARASINDA

KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR

MUTABAKAT MUHTIRASI

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU), bundan sonra ‘Yetkili Makamlar’ diye anılacaktır, karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, karapara aklama ile karapara aklama ve terörün finansmanıyla ilgili suç faaliyetinden şüphelenilen kişilerin incelenmesini ve kovuşturulmasını kolaylaştırmayı arzu etmektedir.

 

 

Bu amaçla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

 

1.Yetkili Makamlar, karapara aklama ve terörizmin finansmanına ya da karapara aklama ile bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin şüpheli bulunan finansal işlemlerle ilgili ellerindeki bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama ya da terörün finansmanı ile bağlantılı finansal işlemler ve bu işlemlere karışan kişi veya şirketler ile ilgili Yetkili Makamlar tarafından yürütülen incelemeyle bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir.

 

2. Her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belge, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturmaya yönelik veya yargısal amaçlar için kullanılmayacaktır. Bundan, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca edinilen bilgilerin, yalnızca belirli suç fiillerinden kaynaklanan karapara aklama veya terörizmin finansmanıyla ilgili olduğu durumlarda hukuka uygun olarak kullanılabileceği anlaşılır.

 

3. Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

 

4. İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunacaktır.

 

5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleriyle istişarede bulunacaklardır.

 

6. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim mümkün olduğu ölçüde İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

 

7. Talebin ilişkili olduğu aynı unsurlar hakkında halihazırda bir adli işlem başlatılmışsa, Yetkili Makamların yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

8. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

9. Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

 

10. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu Mutabakat Muhtırası 03/07/2013 tarihinde  Sun City’de (Güney Afrika Cumhuriyeti) iki suret İngilizce metin olarak imzalanmıştır (Bu İngilizce metin kabul edilen sahih metindir ve taraflar metnin kendi dillerine çevrilmesinden sorumludur).

 

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye

Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma

Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

 

 

 

Mürsel Ali KAPLAN

MASAK Başkanı

 

Danimarka Krallığı, Ağır Ekonomik ve Uluslararası Suçlar Devlet Savcılığı, Karapara Aklama Sekretaryası (Danimarka FIU) adına

 

 

 

Peer FIIG

Danimarka FIU Başkanı