Açıklama: C:\Users\cbakir.MASAK\Desktop\tr.gif

Açıklama: C:\Users\cbakir.MASAK\Desktop\fas_buyuk.gif

 

 

Türkiye Cumhuriyeti

Maliye Bakanlığı

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

 

 

Fas Krallığı

Hükümet Başkanlığı

 

Finansal Bilgi İşleme Birimi

 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

 

İLE

 

FAS KRALLIĞI, FİNANSAL BİLGİ İŞLEME BİRİMİ (UTRF)

 

ARASINDA

 

KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR

 

MUTABAKAT MUHTIRASI


 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Fas Krallığı, Finansal Bilgi İşleme Birimi (UTRF), bundan sonra yetkili makamlar olarak anılacaklardır, karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içesinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak üzere aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

 

1 – Amaç

(1) Yetkili Makamlar, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen finansal işlemlere ilişkin ellerindeki bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgileri, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlamak için işbirliği yapacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

 

2 – Talebin Gerekçelendirilmesi

(1) Her bir talep ulusal mevzuatın izin verdiği ölçüde aşağıdaki hususları içerir:

(a) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması,

(b) Konuyu tanımlayan mevcut tüm bilgiler,

(c) Varsa şüphelenilen suçlara ve suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler,

(d) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

 

3 – Bilginin Kullanımı

(1) Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

(2) Yetkili Makamlar, her bir yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

(3) Karapara aklamanın öncül suçları ile karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, durum derhal diğer Yetkili Makama bildirilecektir.

 

4- Gizlilik

(1) İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler asgari olarak, bilgiyi alan Yetkili Makamın kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur ve resmi gizliliğe tabi olur.

 

 

 

5- Talebin Reddi

(1) Talepte yer alan olgulara ilişkin halihazırda bir adli yargılama yürütülmekte ise veya yardımlaşma Türkiye Cumhuriyeti’nin ya da Fas Krallığı’nın ulusal mevzuatına veya uluslararası anlaşmalara aykırı ise veya bu ülkelerin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini veya asli çıkarlarını etkilemekte ise Yetkili Makamlar yardımlaşmayı reddedebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

 

6- Prosedür

(1) Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacıyla, her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

(2) Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

(3) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanmasında veya uygulanmasında meydana gelebilecek her türlü sorunu, dostane bir şekilde çözmeye gayret edeceklerdir.  Bu amaçla, birbirleriyle doğrudan iletişim kuracaklardır.

 

7 - Değişiklikler

(l) Bu Mutabakat Muhtırası Tarafların karşılıklı rızası ile her zaman değiştirilebilir. Taraflar bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

8 - Fesih

(1) Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirimin alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir.

 (2) Bu Mutabakat Muhtırasının 3(1) ve 3(2) ile 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile anlaşma taraflarını bağlamaya devam edecektir.

 

9 – Yürürlük Tarihi

(1) Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildireceklerdir. Bu Mutabakat Muhtırası son imza tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu Mutabakat Muhtırası 11 Temmuz 2013 tarihinde Ankara’da ve 22 Temmuz 2013 tarihinde Rabat’ta, iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır.

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

 

 

 

Fas Krallığı, Finansal Bilgi İşleme Birimi (UTRF) adına

Mürsel Ali KAPLAN

MASAK Başkanı

 

Hassane ALAOUI ABDALLAOUI

UTRF Başkanı