TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)

İLE

TÜRKMENİSTAN MALİYE BAKANLIĞI

ARASINDA

KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Türkmenistan Maliye Bakanlığı – bundan sonra “Taraflar” diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, her bir Tarafın bağlı olduğu Devletin mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetini önlemek ve bu suçlarla etkili bir şekilde mücadele etmek üzere bilgi değişimi yapmak istemektedir ve aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

 

Madde 1

 

Taraflar karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyetleriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen finansal işlemlerle ilgili bilgileri toplamak, geliştirmek ve analiz etmek için, mütekabiliyet esasına dayalı olarak işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Taraflar, ulusal mevzuat ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bu suçlara karışan kişi ve şirketlerle bağlantılı finansal işlemler hakkında Taraflarlarca yürütülen soruşturmayla ilgili olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır.

Bilgi talepleri, asgari olarak talebin nedeni, bilginin kullanım amacı ve talep yapılan Tarafın bu talebin kendi ulusal mevzuatına ve uluslararası düzenlemelere uygun olup olmadığını belirleyebilmesine yetecek bilgiyi de içerecek şekilde, talebe temel teşkil eden olaylara ilişkin kısa bir açıklama ile gerekçelendirilecektir.

 

Madde 2

 

Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler Taraflarlarca inceleme ve analiz amacıyla kullanılabilir. Bu Mutabakat Muhtırası gereğince her bir Taraftan elde edilen bilgi veya belgeler bilgiyi veren Taraftan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

Madde 3

 

Taraflar, her bir Taraftan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Taraftan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayılmasına izin vermeyecektir.

 

Madde 4

 

Mevcut Mutabakat Muhtırası çerçevesinde elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Tarafın kendi ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabi olacak ve aynı gizlilikle korunacaktır.

 

Madde 5

 

Taraflar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

Taraflar aralarındaki işbirliğini geliştirmek için iletişimi sürdüreceklerdir.

 

Madde 6

 

Taraflar arasındaki iletişim İngilizce dilinde ve yazılı olarak gerçekleştirilecek ve posta, faks veya üzerinde mutabık olunan diğer yöntemler ile gönderilecektir.

Madde 7

 

Tarafların;

(1) Talepte yer alan olgulara ilişkin halihazırda bir adli yargılama yürütüldüğü,

(2) Söz konusu yardım devletin güvenliğini, kamu düzenini ve ülkenin asli çıkarlarını tehdit ediyorsa veya ulusal mevzuata veya uluslararası düzenlemelere aykırı olduğu

durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır:

Bilgi talebinde bulunan Tarafa talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

 

Madde 8

 

Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanmasından veya uygulanmasından doğan her türlü ihtilaf veya farklılık, Taraflar arasında gerçekleştirilen istişareler/müzakereler yoluyla barışçıl bir şekilde çözülecektir. 

Madde 9

 

Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı yazılı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Taraflar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Madde 10

 

         Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecek ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir. Mutabakat Muhtırasının süresi, bir Tarafın diğer Taraftan bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetine ilişkin yazılı bildirimi almasından altı ay sonra sona erecektir.

        

         Bu Mutabakat Muhtırasının 2, 3 ve 4 üncü maddelerinde yer alan yükümlülükler Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Tarafları bağlamaya devam edecektir.

 

 

Bu Mutabakat Muhtırası Aşkabad’da, 30 Mayıs 2013 tarihinde, her biri ikişer asıl suret olarak Türkçe, Türkmence ve İngilizce dillerinde imzalanmış olup tüm metinler eşit şekilde orijinal metindir.

 

Bu Mutabakat Muhtırasının çevirisinde ve/veya hükümlülerinin uygulanmasında uyuşmazlık olması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

 

 

 

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

 

 

 

 

 

 

Türkmenistan Maliye Bakanlığı adına

Mürsel Ali KAPLAN

MASAK Başkanı

 

Döwletgeldi SADYKOW

Bakan